Послови

01.07.2022.

Виши лабораторијски техничар; Лабораторијски техничар у дијагностици

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ 11000 Београд, Светог Саве 31

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
11000 Београд, Светог Саве 31

Виши лабораторијски техничар
на одређено време до шест месеци због повећаног обима посла

Виши лабораторијски техничар
на одређено време до три месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: -на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године; стручни испит –лиценца. -најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Кандидат је дужан да достави: фотокопију дипломе; уверење о положеном стручном испиту; лиценцу; кратку биографију.

Лабораторијски техничар у дијагностици
на одређено време до шест месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; лиценца; завршен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Кандидат је дужан да достави: фотокопију дипломе; фотокопију лиценце; уверење о положеном специјалистичком испиту за образовни профил техничар за рад у трансфузији крви; уверење о положеном стручном испиту; кратку биографију.

ОСТАЛО: Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за трансфузију крви Србије www.нбти.орг.рс у делу Огласи и конкурси и неће се достављати учесницима јавног конкурса. Пријаве се подносе поштом или лично на наведену адресу Института, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.