Послови

20.07.2022.

Више радних места...

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), Геолошки завод Србије оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА 

I Орган у коме се радна места попуњавају: Геолошки завод Србије, Ровињска 12, Београд.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за подршку пословима истраживања неметаличних минералних сировина, разврстано у звању млађи саветник
у Одељењу за неметаличне минералне сировине, у Сектору за истраживање лежишта минералних сировина
2 извршиоца

Опис послова: Учествује у пословима истраживања лежишта минералних сировина при изради основних геолошких пројеката и изради листова металогенетске карте; пружа стручну подршку у изради извештаја о потенцијалности подручја у погледу проналажења лежишта неметаличних минералних сировина; учествује у прикупљању података за реализацију извештаја о резултатима извршених истраживања; учествује у теренском раду геолошких истраживања неметаличних минералних сировина; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из области Гео-науке (геологија) (Студијски програм Геологија-Економска геологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање једну годину радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

2. Радно место за подршку геофизичких истраживања, разврстано у звању млађи саветник
у Групи за геофизичка истраживања, у Сектору за истраживање лежишта минералних сировина
1 извршилац

Опис послова: Учествује у обављању истраживања физичког поља Земље; прикупља податке и учествује у истраживањима састава и структурне грађе земљине коре на терену; учествује у изучавању природних контаминената животне средине; прикупља податке и учествује у изради извештаја о резултатима геофизичких истраживања; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области Гео-науке (геологија) (Студијски програм Геофизика) или стручне области рударско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једну годину радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

3. Радно место за подршку пословима инжењерскогеолошког истраживања, разврстано у звању млађи саветник
у Групи за инжењерску геологију, у Одељењу за инжењерску геологију и геомеханичку лабораторију, у Сектору за геотехнику и хидрогеологију
1 извршилац

Опис послова: Учествује у пословима инжењерскогеолошких истраживања на терену при изради листова ОИГК; учествује у прикупљању података за извештај о геохазардима; прикупља попдатке за реализацију инжењерскогеолошких истраживања за потребе просторног планирања; учествује у обради података претходних/ранијих инжењерскогеолошких истраживања; учествује у припреми радних верзија графичке и техничке документације о извршеним инжењерскогеолошким истраживањима; обавља мање сложене послове инжењерскогеолошког картирања; прикупља податке и информације за припрему радних материјала за израду пројеката, студија, извештаја и елабората; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области Гео-науке (геологија) (Студијски програм Геотехника) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање једну годину радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

III Компетенције које се проверавају у изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом. Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције. У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређених компетенција у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следећих компетенција у истој или наредној фази изборног поступка.

1. Провера општих функционалних компетенција:
•    организација и рад државних органа Републике Србије - провераваће се путем теста (писано);
•    дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару или увидом у одговарајући сертификат);
•    пословна комуникација - провераваће се путем писане симулације.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ који је тражен у конкурсном поступку о поседовању знања и вештина из наведених области и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и доказ о познавању рада на рачунару у оригиналу или овереној фотокопији. Само кандидати чији сертификат потврђује поседовање знања о сваком од наведних појединачних програма могу бити ослобођени тестирања компетенције дигитална писменост. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је кандидат приложио уместо тестовне провере.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs

2. Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

1) Радно место за подршку пословима истраживања неметаличних минералних сировина, разврстано у звању млађи саветник, у Одељењу за неметаличне минералне сировине, у Сектору за истраживање лежишта минералних сировина
- посебна функционална компетенција у одређеној области рада стручно-оперативни послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за одређено радно место (планска документа, прописи и акта из надлежности организације органа - Закон о рударству и геолошким истраживањима) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за одређено радно место (прописи из делокруга радног места - Правилник о садржини пројеката геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за одређено радно место (возачка дозвола Б категорије) - провераваће се увидом у приложени документ.

Напомена: У погледу провере посебне функционалне компетенције за одређено радно место (возачка дозвола Б категорије) неопходно је да кандидат достави возачку дозволу у овереној фотокопији на дан полагања посебних функционалних компетенција. Kандидати који не доставе оверену фотокопију возачке дозволе не настављају са даљом провером ПФК и биће искључени из даљег изборног поступка.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Геолошког завода Србије, www.gzs.gov.rs

2) Радно место за подршку геофизичких истраживања, разврстано у звању млађи саветник, у Групи за геофизичка истраживања, у Сектору за истраживање лежишта минералних сировина
- посебна функционална компетенција у одређеној области рада стручно-оперативни послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за одређено радно место (планска документа, прописи и акта из надлежности организације органа - Закон о рударству и геолошким истраживањима) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за одређено радно место (прописи из делокруга радног места - Правилник о садржини пројеката геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за одређено радно место (возачка дозвола Б категорије) - провераваће се увидом у приложени документ.

Напомена: У погледу провере посебне функционалне компетенције за одређено радно место (возачка дозвола Б категорије) неопходно је да кандидат достави возачку дозволу у овереној фотокопији на дан полагања посебних функционалних компетенција. Kандидати који не доставе оверену фотокопију возачке дозволе не настављају са даљом провером ПФК и биће искључени из даљег изборног поступка.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Геолошког завода Србије, www.gzs.gov.rs

3) Радно место за подршку пословима инжењерскогеолошког истраживања, разврстано у звању млађи саветник, у Групи за инжењерску геологију, у Одељењу за инжењерску геологију и геомеханичку лабораторију
- посебна функционална компетенција у одређеној области рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за одређено радно место (прописи и акти из надлежности и организације органа - Закон о рударству и геолошким истраживањима) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за одређено радно место (релевантни прописи и акти из делокруга радног места - Правилник о садржини пројеката геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за одређено радно место (возачка дозвола Б категорије) - провераваће се увидом у приложени документ.

Напомена: У погледу провере посебне функционалне компетенције за одређено радно место (возачка дозвола Б категорије) неопходно је да кандидат достави возачку дозволу у овереној фотокопији на дан полагања посебних функционалних компетенција. Kандидати који не доставе оверену фотокопију возачке дозволе не настављају са даљом провером ПФК и биће искључени из даљег изборног поступка.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Геолошког завода Србије, www.gzs.gov.rs

3. Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет) - провера ће се вршити путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама за сва радна места. 

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом. 

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:

IV Место рада: Београд, Ровињска 12.

V Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за конкурс (путем поште): Геолошки завод Србије, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс”.

Непосредан пријем попуњеног обрасца пријаве на конкурс врши се на шалтеру писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, ул. Немањина бр. 22-26, Београд (на коверти је потребно навести да је прималац Геолошки завод Србије, са назнаком „За јавни конкурс”).

VI Лица која су задужена за давање обавештења: Нада Орестијевић, контакт телефон: 064/8505-804 и Јована Стикић, контакт телефон: 064/85-05-813, од 10 до 12 часова.

VII Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VIII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

IX Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Геолошког завода Србије и Службе за управљање кадровима.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

Напомена: Пример правилно попуњеног обрасца пријаве се може погледати на блогу Службе за управљање кадровима (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку “Образац пријаве”.

X Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XI Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Геолошког завода Србије (путем поште) или непосердно на шалтеру писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, Београд.

XII Врста радног односа: радна места попуњавају се заснивањем радног односа на неодређено радно време.

XIII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 1. августа 2022. године, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или e-mail адресе које су навели у својим обрасцима пријаве.

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило). Интервју са комисијом обавиће се у просторијама Геолошког завода Србије, Београд, Ровињска број 12. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напоменe: Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.

Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци.

Државни службеник на пробном раду који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Геолошког завода Србије. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.gzs.gov.rs) и огласној табли Геолошког завода Србије, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.