Послови

08.07.2022.

Више радних места...

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ 11000 Београд, Франше д'Епереа 5

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ
11000 Београд, Франше д'Епереа 5

Доктор медицине, за рад у Служби за хитну медицинску помоћ
5 извршиоца

УСЛОВИ: ВСС, медицински факултет; положен стручни испит за звање доктор медицине; дозвола за рад – лиценца, издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу); уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (не старије од 6 месеци); уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 6 месеци (не старије од 6 месеци). Кандидат треба да достави: фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце издате од стране надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или фотокопију решења о упису у Комору ( ако кандидат није у радном односу).

Медицински техничар, за рад у Служби за хитну медицинску помоћ

УСЛОВИ: ССС, медицинска школа- општи смер; положен стручни испит за звање медицински техничар; дозвола за рад – лиценца, издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу); уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (не старије од 6 месеци); уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 6 месеци (не старије од 6 месеци). Кандидат треба да достави: фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце издате од стране надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или фотокопију решења о упису у Комору ( ако кандидат није у радном односу).

Радник на одржавању хигијене возила и објеката Завода

УСЛОВИ: основно образовање, уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (не старије од 6 месеци); уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 6 месеци (не старије од 6 месеци). Кандидат треба да достави: фотокопију дипломе о завршеној основној школи.

ОСТАЛО: пред наведеног као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе и: пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; фотокопију извода из матичне књиге рођених; фотокопију уверења о држављанству; фотокопију уверења да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (не старије од 6 месеци); фотокопију уверења Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 6 месеци (не старије од 6 месеци). Пријаве на оглас послати препоручено поштом, на наведену адресу, са назнаком: „За јавни оглас” и навођењем радног места на које конкурише, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Достављена документација се не враћа, те се из тог разлога траже неоверене фотокопије. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Завода за ургентну медицину Београд. Кандидати који буду изабрани за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања уговора о раду биће дужни да доставе оверене копије доказа о испуњености услова, као и доказ о започетој или извршеној имунизацији у складу са Правилником о имунизацији, а под редним бројем 1. и 2. и извештај о извршеном претходном лекарском прегледу за рад под отежаним условима.