Послови

01.07.2022.

Више радних места...

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије, у радни однос на неодређено време, ради попуне радних места у

I Назив установе Војске Србије у којој се врши попуна радних места: 

1.1. 1. Центар за обуку Команде за обуку, место службовања Сомбор

Радна места која се попуњавају:
1.1.1. помоћни радник, 1 извршилац,
1.1.2. фармацеут, 1 извршилац,
1.1.3. електроинсталатер, 1 извршилац,
1.1.4. молер-фарбар, 1 извршилац,
1.1.5. грађевински столар, 1 извршилац,
1.1.6. електромеханичар за возила точкаше-електромеханичар за изворе струје и електричне агрегате, 1 извршилац,

1.2. 2. Центар за обуку Команде за обуку, место службовања Ваљево.

Радна места која се попуњавају:
1.2.1. погонски електричар, 1 извршилац,
1.2.2. монтер централног грејања-заваривач, 1 извршилац,
1.2.3. механичар за радио уређаје и системе, 1 извршилац,
1.2.4. електроинсталатер, 1 извршилац,
1.2.5. грађевински бравар-заваривач, 1 извршилац,
1.2.6. руковалац парних котлова са механизованим ложењем, 1 извршилац,

1.3. Центар за обуку КоВ Команде за обуку, место службовања Пожаревац.

Радна места која се попуњавају:
1.3.1. механичар за инжињеријске машине, 1 извршилац,
1.3.2. електроинсталатер, 1 извршилац,
1.3.3. возач вучног воза , 1 извршилац,
1.3.4. грађевински столар, 1 извршилац
1.3.5. лабораторијски техничар, 1 извршилац,
1.3.6. стоматолошки техничар, 1 извршилац,
1.3.7. фармацеут, 1 извршилац,

1.4. Центар за обуку логистике Команде за обуку, место службовања Крушевац и Краљево

Радна места која се попуњавају:
1.4.1. механичар за пешадијско наоружање-инструктор, 1 извршилац,
1.4.2. технолог за електронска средства-инструктор, 1 извршилац,
1.4.3. ме¬ха¬ни¬чар за оптоелектронска средства-инструктор, 1 извршилац,
1.4.4. берберин-инструктор, 1 извршилац.
1.4.5. ме¬ха¬ни¬чар за возила точкаше, 1 извршилац, 

1.1.5. Командни батаљон Команде за обуку, место службовања Београд

Радна места која се попуњавају:
1.5.1. возач, 1 извршилац,

1.1.6. Банатска бригада Команде за обуку, место службовања Зрењанин.

Радна места која се попуњавају:
1.6.1. електромеханичар за возила точкаше, 1 извршилац,
1.6.2. механичар за радио уређаје и системе, 1 извршилац,
1.6.3. кувар, 1 извршилац,
1.6.4. командир Вода, 1 извршилац,
1.6.5. командир одељења-руководилац радова, 1 извршилац,
1.6.6. зидар-фасадер, 1 извршилац,
1.6.7. управник Сервиса термоенергетике, 1 извршилац,
1.6.8. монтер централног грејања-заваривач, 1 извршилац,
1.6.9. фармацеут, 1 извршилац,

1.1.7. Расинској бригади Команде за обуку, место службовања Крушевац.

Радна места која се попуњавају:
1.7.1. командир одељења–руковалац парних котлова са АТК, 1 извршилац,
1.7.2. грађевински столар, 1 извршилац,
1.7.3. монтер централног грејања-заваривач, 1 извршилац,
1.7.4. оператер командних пултова, 2 извршиоца,
1.7.5. перионичар-пеглар, 1 извршилац.

Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
– да су кандидати здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
– да кандидати имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
– да кандидатима раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
– да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест (6) месеци;
- да кандидати нису осуђивани на казну затвора од најмање шест (6) месеци;
– да су кандидати безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.

Посебни услови:

Радно место на редном броју 1.1.1:
-    да кандидат има минимум потребних услова за пријем – основна школа.
Радно место на редном броју 1.1.2:
-    да кандидат има завшен фармацеутски факултет (С2С/ВСС).
Радно место на редном броју 1.1.3:
-    да кандидат има 3. ССС, смер електричар или електроинсталатер.
Радно место на редном броју 1.1.4:
-    да кандидат има завршен, 3.ССС смер молер-фарбар.
Радно место на редном броју 1.1.5:
-    да кандидат има завршен 3. ССС,  занимање- грађевински столар
Радно место на редном броју 1.1.6:
-    да кандидат има завршену специјализацију (на основу стручног средњег образовања), образовни профил електромеханичар за машине и опрему.
Радно место на редном броју 1.2.1:
-    да кандидат има завршен 5.ССС електротехничке струке.
Радно место на редном броју 1.2.2:
-    да кандидат има завршен 3.ССС - машинске струке области термотехнике и образовног профила механичар термоенергетског постројења.
-    да кандидат има одговарајући сертификат или уверење о оспособљености за обављање послова монтер централног грејања-заваривач.
Радно место на редном броју 1.2.3:
-    да кандидат има завршен 5.ССС електротехничке струке.
Радно место на редном броју 1.2.4:
-    да кандидат има завршен 5.ССС електро струке образовног профила електроинсталатер.
Радно место на редном броју 1.2.5:
-    да кандидат има завршен 3.ССС техничке струке и звање монтер централног грејања-заваривач.
Радно место на редном броју 1.2.6:
-    да кандидат има завршен 3.ССС - машинске струке области термотехнике и образовног профила механичар термоенергетског постројења.
-    да кандидат има одговарајући сертификат или уверење о оспособљености за обављање послова руковаоц парних котлова за механизованим ложењем.
Радно место на редном броју 1.3.1:
-    да кандидат има 3. ССС - образовни профил аутомеханичар.
Радно место на редном броју 1.3.2:
-    да кандидат има завршену 3.ССС - образовни профил електроинсталатер.
Радно место на редном броју 1.3.3:
-    да кандидат има завршен 5.ССС саобраћајне струке образовни профил возач моторног возила одговарајуће категорије.
Радно место на редном броју 1.3.4:
–    да кандидат има завршен 3.ССС - образовни профил столар.
Радно место на редном броју 1.3.5:
–    да кандидат има завршен 4.ССС - образовни профил лабораторијски техничар.
Радно место на редном броју 1.3.6:
–    да кандидат има завршен 4.ССС - образовни профил зубни техничар или стоматолошка сестра-техничар.
Радно место на редном броју 1.3.7:
–    да кандидат има завршене основне академске студије у трајању од 4 године из области фармацеутских наука.
Радно место на редном броју 1.4.1:
-    да кандидат има завршен 3.ССС - образовни профил механичар-оружар и специјализацију (по основу стручности средњег образовања).
Радно место на редном броју 1.4.2:
-    да кандидат има завршене основне академске студије у трајању од четири године из електротехничког или рачунарског инжењерства, област енергетика.
Радно место на редном броју 1.4.3:
    да кандидат има завршен 3.ССС - образовни профил механичар оптике и специјализацију (по основу стручности средњег образовања).
Радно место на редном броју 1.4.4:
    да кандидат има завршен 3.ССС - образовни профил фризер и специјализацију (по основу стручности средњег образовања).
Радно место на редном броју 1.4.5:
    да кандидат има завршен 3.ССС - обра¬зов¬ни про¬фил ау¬томе¬ха¬ни¬чар и специјализацију (по основу стручности средњег образовања).
Радно место на редном броју 1.5.1:
-    да кандидат има завршен 4.ССС - образовни профил возач моторног возила, одговарајуће категорије и одговоарајуће радно искуство на радном месту возача од најмање две године.
Радно место на редном броју 1.6.1:
–    да кандидат има завршену специјализацију на основу стручног образовања (раније ВКВ) - образовни профил електромеханичар за машине и опрему или аутомеханичар.
Радно место на редном броју 1.6.2:
–    да кандидат има завршену електротехничку школу у трајању од 4 године - образовни профил електротехничар телекомуникација.
Радно место на редном броју 1.6.3:
–    да кандидат има завршен 3.ССС - образовни профил угоститељске струке, занимање – кувар.
Радно место на редном броју 1.6.4:
–    да кандидат има завршене Основне струковне студије 180 ЕСП бодова у трајању од три године из машинског инжењерства, област термоенергетика.
Радно место на редном броју 1.6.5:
–    да кандидат има завршен 4.ССС, образовни профил било које техничке струке 
Радно место на редном броју 1.6.6:
–    да кандидат има завршену специјализацију из области средњег образовања образовни профил зиар-фасадер.
Радно место на редном броју 1.6.7:
–    да кандидат има завршене Основне струковне студије, у трајању од три године машинског инжењерства област термоенергетике и положен стручни испит за руковаоца парних котлова АТК високог притиска.
Радно место на редном броју 1.6.8:
–    да кандидат има завршен 3.ССС смер термоенергетике и образовни профил механичар термоенергетских постројења- заваривач
Радно место на редном броју 1.6.9:
–    да кандидат има завршене основне академске студије у трајању од 4 године из области фармацеутских наука.
Радно место на редном броју 1.7.1:
–    да кандидат има завршену специјализацију на основу стручности средњег образовања из области термоенергетика 
–     да кандидат има положен испит за руковаоца парних котлова са АТК.
Радно место на редном броју 1.7.2:
–    3. степен стручне спреме, завршена школа за КВ раднике, образовни профил грађевински столар или столар.
Радно место на редном броју 1.7.3:
–    5. степен стручне спреме - ВКВ, завршена средња школа машинске или термотехничке струке, положен специјалистички испит за ВКВ звање (5.степен) из области термотехника и сертификат или уверење о оспособљености за заваривача.
Радно место на редном броју 1.7.4:
–    средња електротехничка школа у трајању од четири године, образовни профил електротехничар аутоматике.
Радно место на редном броју 1.7.5:
–    завршена основна школа.

II Заједничко за сва радна места:

Изборни поступак: У изборном поступку биће примењенa Одлукa о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса.

За сва радна места биће спроведене следеће активности у селекцији: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (40% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (30% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на радним местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова. 

О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета, кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или путем mail-a на e-mail адресе наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка, губе право на даље учешће у изборном поступку.

За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета биће организован разговор.

Кандидати који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку. 

О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или путем mail на e-mail адресе наведене у пријави.

За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.

Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.

Место рада: 
за радна места на редном броју 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3., 1.1.4, 1.1.5 и 1.1.6, Сомбор.
за радна места на редном броју 1.2.1., 1.2.2, 1.2.3., 1.2.4, 1.2.5 и 1.2.6 Ваљево.
за радна места на редном броју 1.3.1., 1.3.2, 1.3.3., 1.3.4, 1.3.5., 1.3.6 и 1.3.7 Пожаревац.
за радна места на редном број 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 и1.4.4 Крушевац, 
за радно место на редном броју 1.4.5. Краљево.
за радна места на редном број 1.5.1. Београд.
за радна места на редном броју 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.6.6, 1.6.7, 1.6.8, и 1.6.9. Зрењанин.
за радна места на редном броју 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4 и 1.7.5 Крушевац.

III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.

IV Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: 

За 1. Центар за обуку Команде за обуку, место службовања Сомбор: Жељко Ђурђевић, 025/438899 лок. 58-167, од 08.00 до 15.00 часова радним даном.

За 2. Центар за обуку Команде за обуку, место службовања Ваљево: Никола Вукадиновић, 014/296-017, од 08.00 до 15.00 часова радним даном.

За Центар за обуку КоВ Команде за обуку, место службовања Пожаревац: Владислав Ђорђевић, 012/223-666 лок.49-101, од 08.00 до 15.00 часова радним даном.

За Центар за обуку логистике Команде за обуку, место службовања Крушевац и Краљево: Савић Ивица и Марковић Небојша, телефон 037/416-048 и 416-047, од 08.00 до 15.00 часова радним даном.

За Командни батаљон Команде за обуку, место службовања Београд: Милош Нинић, телефон 011/3005-822, од 08.00 до 15.00 часова радним даном.

За Банатску бригаду Команде за обуку, место службовања Сомбор: Ненад Наумов, телефон 021/4835-723, од 08.00 до 15.00 часова радним даном.

За Расинску бригаду Команде за обуку, место службовања Крушевац: Игор Микић, телефон 037/416-023, од 08.00 до 15.00 часова радним даном.

V Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: 

За радна места на редном броју 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3., 1.1.4, 1.1.5 и 1.1.6.
Поштом на адресу ВП 1423 Сомбор, ул. Централа бб, 25101 Сомбор, са назнаком „за јавни конкурс“. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 1423 Сомбор, Сомбор.

За радна места на редном броју 1.2.1., 1.2.2, 1.2.3., 1.2.4, 1.2.5 и 1.2.6.
Поштом на адресу ВП 9845 Ваљево, ул. Војводе Мишића бб, 14000 Ваљево, са назнаком „за јавни конкурс“. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 9845 Ваљево, Ваљево.

За радна места на редном броју 1.3.1., 1.3.2, 1.3.3., 1.3.4, 1.3.5., 1.3.6 и 1.3.7.
Поштом на адресу ВП 5302 Пожаревац, ул. Шесте личке дивизије бб, 12000 Пожаревац, са назнаком „за јавни конкурс“. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 5302 Пожаревац, Пожаревац.

За радна места на редном број 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 и 1.4.4 и за радно место на редном броју 1.4.5.
Поштом на адресу ВП 5019 Крушевац, ул. Балканска бр. 57, 37000 Крушевац, са назнаком „за јавни конкурс“. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 5019 Крушевац, Крушевац.

За радно место на редном броју 1.5.1.
Поштом на адресу ВП 4557 Београд, ул. Драјзерова бр. 7, 11000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс“. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 4557 Београд, Београд.

За радна места на редном броју 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.6.6, 1.6.7, 1.6.8, и 1.6.9..
Поштом на адресу ВП 3160 Зрењанин, улица Стевице Јовановића 19, 23000 Зрењанин, са назнаком „за јавни конкурс“. Лична достава пријава може се извршити у ВП 3160 Зрењанин, Зрењанин.

За радна места на редном броју 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4 и 1.7.5.
Поштом на адресу ВП 3161 Крушевац, ул. Балканска бб, 37000 Крушевац, са назнаком „за јавни конкурс“. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 3161 Крушевац, Крушевац.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контак телефон, имејл адреса, редни број радног места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће: 

За сва радна места: 
– оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање или занимање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци (не старије од шест месеци); уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.

За радна места за која је прописано 3.ССС, 4.ССС, 5.ССС:
- оргинал или оверена фотокопија сведочанства за завршен сваки разред средње школе 

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији коју је оверио јавни бележник. Изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао.

Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене решењем.

Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник односно члан породице професионалног војног лица.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб страници Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs. Потписану изјаву је неопходно доставити уз молбу уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање 6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.

Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању на радно место, односно формацијско место у организационој јединици у којој ради, или решење да је нераспоређено.