Послови

29.06.2022.

Више радних места...

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „СВЕТИ САВА“ 11000 Београд, Немањина 2

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „СВЕТИ САВА“
11000 Београд, Немањина 2

Доктор медицине специјалиста неурологије

УСЛОВИ: високо образовање, на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит за доктора медицине; специјалистички испит (неурологија); пробни рад од три месеца; најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктор медицине. Кандидат је обавезан да достави: пријаву на оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и е-адресом; диплому о завршеној школи (фотокопија); лиценцу (фотокопија); очитану личну карту; стручни испит за звање доктор медицине (фотокопија); специјалистички испит (неурологија); доказ о траженом радном искуству. Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата: просечна оцена на студијама; дужина студирања; радно искуство у струци; оцена на разговору (интервју).

Медицинска сестра-техничар
2 извршиоца

Медицинска сестра-техничар
на одређено време до повратка запосленог са боловања
9 извршилаца

Медицинска сестра-техничар
на одређено време због повећаног обима посла, најдуже до 31.12.2022. год.

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; најмање шест месеци радног искуства у струци; пробни рад од три месеца. Кандидат је обавезан да достави: пријаву на оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и е-адресом; диплому о завршеној школи (фотокопија); лиценцу (фотокопија); очитану личну карту; стручни испит (фотокопија); доказ о траженом радном искуству. Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата: просечна оцена у школи; радно искуство у струци; оцена на разговору.

Спемачица у просторијама у којима се пружају здравствене услуге
на одређено време, ради повећаног обима посла, до добијања сагласноти за попуну упражњеног радног места, најдуже до 31.12.2022. године

УСЛОВИ: основно образовање; пробни рад од три месеца. Кандидат је дужан да достави: пријаву на оглас са биографјом, адресом, контакт телефоном и е-адресом; сведочанство о завршеној школи (фотокопија); очитану личну карту.

ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на оглас се достављају на наведену адресу Болнице, са назнаком: „пријава на оглас за пријем у радни однос на радно место, курир“. Одлука о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка конкурса. Сви подносиоци пријава који су испунили услове огласа и били на разговору биће електронском поштом обавештени о одлуци о избору кандидата у року не дужем од 7 радних дана од дана доношења одлуке. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Специјалне болнице за цереброваскуларне болести „Свети Сава“.