Послови

29.06.2022.

Више радних места...

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19 и 67/21), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26. 

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за послове међународног превоза путника, у звању саветник
Одсек за превоз путника у друмском саобраћају, Одељење за друмски транспорт, Сектор за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја
1 извршилац

Опис послова: Води поступак издавања дозвола за међународни линијски превоз путника и одобравање редова вожње за нове линије у међународном превозу путника; учествује у усклађивању прописа из делокруга Одсека са релевантним прописима ЕУ; сарађује са министарствима других земаља надлежним за област превоза путника и надлежним органима и институцијама у Републици Србији и учествује у припреми састанака и раду мешовитих комисија и других мешовитих тела и израђује предлоге платформи за међународне сусрете; припрема мишљења о бонитету превозника који обављају линијски превоз путника и израђује обавештења домаћим и страним превозницима у вези са обављањем међународног линијског превоза путника; учествује у изради специмена контигената дозвола за превоз путника страних превозника и обезбеђује правовремено штампање и размену наведених контигената са министарствима других земаља надлежним за област транспорта; учествује у припреми стручних основа за израду нацрта закона и предлога других прописа из делокруга Одсека; врши евиденцију извештаја о броју обављених вожњи и превезених путника у међународном линијском превозу путника; обрађује захтеве за доделу, преузимање и раздужење дозвола за међународни јавни ванлинијски превоз путника и издаје књиге путних листова домаћим превозницима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља-друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Београд.

2. Радно место за студијско-аналитичке и управне послове за превоз терета, у звању млађи саветник
Одсек за превоз терета у друмском саобраћају, Одељење за друмски транспорт, Сектор за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја
1 извршилац

Опис послова: Учествује у поступку издавања и евиденције коришћења појединачних, временских и мултилатералних дозвола сагласно годишњем Плану расподеле међународних дозвола домаћим превозницима; учествује у припреми стручних основа за израду закона и предлога других прописа; учествује у припреми и раду мешовитих комисија и других мешовитих тела и изради предлога платформи за међународне сусрете; учествује у изради специмена контигената дозвола за превоз терета страних превозника и обезбеђује правовремено штампање и размену наведених контигената са министарствима других земаља надлежним за област транспорта; прати и анализира статистичке податке у вези са коришћењем дозвола за превоз терета; даје обавештења и објашњења телефоном и у директном контакту са странком и обавља административне послове и кореспонденцију, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

3. Радно место за административно-статистичке послове, у звању референт
Одсек за превоз терета у друмском саобраћају, Одељење за друмски транспорт, Сектор за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја
1 извршилац

Опис послова: Прима и обрађује захтеве за издавање дозвола у складу са утврђеним годишњим појединачним планом домаћих превозника; врши обраду по редовним захтевима за раздужење појединачних, временских и мултилатералних дозвола за међународни превоз терета; уручује решења и дозволе домаћим превозницима, води и ажурира евиденцију о примљеним, издатим и раздуженим појединачним дозволама и обављеним превозима; прима, класификује и распоређује размењене појединачне дозволе; води евиденције обављених комбинованих превоза средствима интермодалног транспорта (РО-ЛА); врши пријем захтева за утврђивање годишњег плана, ревизије и посебних захтева; учествује у процесу размене контингената за превоз терета са страним државама; учествује у изради информација из делокруга рада Одсека; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Завршена средња школа друштвеног или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

Место рада: Београд.

4. Радно место за стручно-оперативне послове, у звању сарадник
Одсек за лиценцирање и сертификацију у друмском саобраћају, Одељење за друмски транспорт, Сектор за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја
1 извршилац

Опис послова: Обрађује захтеве за пријаву и промену возног парка превозника који обављају превоз у друмском саобраћају; учествује у припреми и обради захтева за нумерисање сертификата за возила која обављају превоз у друмском саобраћају; води евиденцију и врши архивирање издатих нумерисаних сертификата и других докумената о возном парку превозника; врши обраду, израду и уручивање лиценци за обављање јавног превоза у друмском саобраћају, сертификата за одговорна лица и потврде за возаче у превозу терета, води регистар издатих лиценци и извода лиценци сертификата за одговорна лица и потврде за возаче у превозу терета; учествује у изради информација, белешки и извештаја из делокруга Одсека и остале послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

Место рада: Београд.

5. Радно место за стручно-оперативне послове управљања путном инфраструктуром, у звању самостални саветник
Група за одржавање путева, Сектор за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове праћења и контроле пројеката на терену у складу са пројектно-техничком документацијом, врши контролу достављене документације о извођењу радова; координира рад представника управљача државних путева и о томе сачињава извештаје; сарађује са органима локалне самоуправе, страним и домаћим инвеститорима на пољу инвестиција, као и са извођачима радова и стручним надзором; пружа стручна упутства и учествује у припреми нових инвестиционих пројеката; израђује извештаје о реализацији појединачних пројеката и предлаже мере за унапређење; прати реализацију уговорених обавеза током реализације пројеката; контролише динамику реализације пројеката и израђује извештаје; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука или из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

Место рада: Београд.

6. Радно место за стручну подршку пословима праћења спровођења програма развоја железничке инфраструктуре и реализације уговора о управљању железничком инфраструктуром, звање млађи саветник
Одсек за развој и управљање железничком инфраструктуром, Одељење за железничку инфраструктуру и интермодални транспорт, Сектор за железнице и интермодални транспорт
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми смерница за стручну подршку развоју железничке инфраструктуре; анализира и прати реализацију уговора о управљању железничком инфраструктуром према учинку; прати инвестиције у изградњу, реконструкцију и одржавање железничке инфраструктуре; прати спровођење Националног програма јавне железничке инфраструктуре, припрема годишњи извештај о реализацији Националног програма железничке инфраструктуре; припрема и израђује мишљења на месечном нивоу о извештају који доставља управљач инфраструктуре о реализацији уговора о управљању железничком инфраструктуром према учинку; учествује у развоју модела финансирања железничке инфраструктуре и методологије за висину накнаде за коришћење железничке инфраструктуре; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области саобраћајно или грађевинско инжењерство, или из научне области правне или економске наукена основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит,као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

7. Радно место шеф Лучке капетаније, у звању самостални саветник
Лучка капетанија Смедерево, Одељење за послове лучких капетанија, Сектор за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја
1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад лучке капетаније, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у лучкој капетанији; припрема мишљења о примени законских и подзаконских прописа из области унутрашње пловидбе и иницира измене прописа; врши улазно-излазне ревизијена речним граничним прелазима; прописује услове пловидбе и издаје стручна упутства и саопштења за учеснике у пловидби; издаје пловидбене дозволе, бродарске књижице, бродска сведочанства, овлашћења бродарцима и организује вођење уписника бродова и осталих пловила; даје наутичке услове и наутичке сагласности којом се утврђује да је техничка документација за издавање одобрења за изградњу, реконструкцију доградњу, адаптацију и санацију преводница, пловних канала и других хидротехничких објеката, као и других објеката од утицаја на безбедност пловидбе у складу са датим наутичким условима; учествује у раду комисија за полагање стручног испита управљања чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом, учествује у техничком прегледу чамаца; сарађује са органима, организацијама и привредним субјектима ипредузима мере у ванредним околностима у сарадњи са министарством надлежним за унутрашње послове (трагање и спасавање и сл.); обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, или завршена Војна академија – смер навигација, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Смедерево.

8. Радно место за припрему и обраду података, звање референт
Лучка капетанија Нови Сад, Одељење за послове лучких капетанија, Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе
1 извршилац

Опис послова: Припрема податке за: упис бродова и осталих пловила; издавање пловидбених дозвола, бродарских књижица, бродских сведочанстава, овлашћења бродарцима, друге књиге и исправе; припрема и обрађује податке и документацију о пловилима, посади и стању водног пута; врши улазно-излазне ревизијена речним граничним прелазима; учествује у раду комисија за полагање стручног испита управљања чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом, учествује у техничком прегледу чамаца; врши статистичку обраду података и израђује извештаје; обавља послове из области заштите од пожара; обавља и друге послове по налогу шефа лучке капетаније.

Услови: Завршена средња школа, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Нови Сад.

9. Радно место за издавање локацијских услова, у звању саветник
Одсек за издавање локацијских услова, Одељење за обједињену процедуру, Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење
1 извршилац

Опис посла: Припрема потребну документацију и податке ради спровођења планских докумената у поступку спровођења обједињене процедуре; припрема документацију и нацрт локацијских услова за објекте из надлежности Републике у складу са корисничком улогом и добијеним системским привилегијама у поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем; комуницира са општинама и имаоцима јавних овлашћења у циљу прикупљања отворених питања и проблема у спровођењу планова у поступку обједињене процедуре; издаје информације о локацији у поступцима ван обједињене процедуре; учествује у раду Комисије за планове; припрема информације у вези са уоченим стањима и проблемима у општинама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошкихнаука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

10. Радно место за студијско-аналитичке послове у области развоја и спровођења пројеката из домена архитектонске политике, у звању саветник
Одсек за архитектонску политику и грађевинске производе, Сектор за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност
1 извршилац

Опис послова: Припрема анализе, информације и извештаје о стању у областима из домена архитектонске политике и развоја насеља; учествује у изради предлога програма и пројеката из домена архитектонске политике, урбане обнове и очувања градитељског наслеђа и праћењу ефикасности њиховог спровођења; прати реализацију активности на унапређењу подстандардних насеља; учествује у међународној сарадњи и прати искуства других земаља у спровођењу архитектонских политика и политика урбаног развоја; учествује у формирању базе података о браунфилд локацијама и подручјима за урбану обнову; учествује у међународној сарадњи и прати искуства других земаља у спровођењу архитектонских политика и политика урбаног развоја; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

11. Радно место за праћење спровођења пројеката, у звању саветник
Група за управљање пројектима финансираним из фондова ЕУ, Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми техничке документације за спровођење поступака јавних набавки, учествује у раду Комисије за оцену и одабир понуда и припрема документацију за закључење и спровођење уговора; прати спровођење уговора и извештава о активностима уговарача; проверава испуњеност захтева за видљивошћу пројеката које финансира ЕУ; пружа подршку раду екстерних оцењивача, националних ревизора и ревизора Европске комисије, учествује у припреми и реализацији акционих планова за спровођење добијених препорука екстерних оцењивача и ревизора; припрема извештаје о спровођењу и контроли уговора, учествује у изради стручне анализе и извештаја о реализацији резултатима пројекта, припрема информације у циљу извештавања релевантних одбора за праћење спровођења пројеката и програма финансираних из фондова ЕУ и припрема акционе планове за спровођење препорука одбора; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, теничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

12. Радно место за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, заштиту података о личности и израду плана интегритета, у звању саветник
Одсек за правне послове, Одељење за правне, кадровске и опште послове, Секретаријат Министарства
1 извршилац

Опис послова: Прима и евидентира захтеве за информације од јавног значаја и заштиту података о личности; врши обраду захтева и, према добијеним подацима од сектора, припрема одговор подносиоцу; обезбеђује увид у документ који садржи тражену информацију; израђује нацрте решења којим се одбија захтев за приступ информацијама од јавног значаја, као и нацрте других управних аката из области слободног приступа информацијама од јавног значаја; пружа тражиоцима неопходну помоћ за остваривање њихових права утврђених законом; остварује сарадњу са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Заштитником грађана; врши пријаву успостављених евиденција о подацима о личности Поверенику; израђује извештаје о спроведеним поступцима у вези са информацијама од јавног значаја и заштите података о личности; обавља послове везане за припрему и спровођење плана интегритета; учествује у изради аката на имплементацији плана интегритета; припрема и ажурира податке за информатор о раду Министарства; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

13. Радно место за кадровске послове, у звању саветник
Група за кадровске послове, послове развоја и управљање кадровима и евиденционе послове, Одељење за правне, кадровске и опште послове, Секретаријат Министарства
1 извршилац

Опис послова: Учествује у изради предлога правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству; припрема појединачна акта која се односе на остваривање права, обавеза и одговорности државних службеника и намештеника из области радних односа; води и ажурира евиденцију запослених за потребе Централне кадровске евиденције и Регистра запослених, као и евиденцију о лицима ангажованим ван радног односа; обавља стручне послове за конкурсну комисију Министарства; пружа помоћ секторима у поступку вредновања радне успешности државних службеника; пружа стручну помоћ државним службеницима и намештеницима у вези са остваривањем права из радног односа; остварује сарадњу са Републичким фондом за пензијско-инвалидско и здравствено осигурање запослених и стара се о благовременом остваривању права из пензијско-инвалидског и здравственог осигурања запослених и чланова породице; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне наукена основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

14. Радно место за буџетско рачуноводство, у звању самостални саветник
Група за анализу буџета и буџетско рачуноводство, Одељење за буџет и финансијско управљање, Секретаријат Министарства
1 извршилац

Опис послова: Спроводи контролу планске и финансијске исправности примљених рачуноводствених исправа и контролу реализације у циљу остваривања принципа економичности, ефикасности и ефективности трошења средстава буџета; подноси законом прописане финансијске извештаје министарству надлежном за послове финансија, Управи за трезор и другим органима; припрема завршни рачун за Министарство; израђује консолидоване периодичне и годишње извештаје из надлежности Министарства; врши контирање и билансирање и израђује биланс стања, спроводи закључна књижења, израђује и усаглашава стања главне књиге са Трезором и подацима из књиговодственог програма Министарства; води пословне књиге у којима се књижење врши на основу валидних рачуноводствених докумената о насталој пословној промени и контролише податке и промене у помоћним књигама; сарађује са другим државним органима; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

15. Радно место за финансијску реализацију пројеката, у звању саветник
Група за реализацију пројеката, Одељење за буџет и финансијско управљање, Секретаријат Министарства
1 извршилац

Опис послова: Припрема акта у вези са коришћењем и расподелом средстава везаних за примања и издатке из буџетских средстава, као и средстава из других извора финансирања; учествује у припреми извештаја о финансијској реализацији пројеката и врши контролу евидентираних уговорених обавеза и средстава финансијског обезбеђења; контролише рачуноводствену документацију (уговоре, фактуре и др) у смислу исправности и потпуности обрасца, као и контролу потпуности и исправности документације достављене од стране сектора; врши контролу усаглашености рачуноводственог документа (рачун, фактура и друго) са уговором, контролу исправности финансијско-материјалне документације у смислу испуњености услова који су уређени фискалним, рачуноводственим и другим релевантним прописима; води књигу улазних фактура; попуњава пратеће обрасце ради достављања Пореској управи; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

16. Радно место за стручну подршку реализације пројеката, у звању саветник
Група за реализацију пројеката, Одељење за буџет и финансијско управљање, Секретаријат Министарства
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми предлога финансијског плана и врши усклађивање података са финансијским планом и планом набавки Министарства; проверава расположивост буџетских апропријација, квота, као и тачност економских класификација и учествује у припреми анализа и информација које служе као стручна основа за утврђивање, планирање и спровођење финансијске политике; припрема акта у вези са коришћењем и расподелом средстава (донације и субвенције) и остале информације везане за примања и издатке из буџетских средстава; контролише рачуноводствену документацију (уговоре, фактуре и друго) у смислу исправности и потпуности обрасца, попуњава пратеће обрасце ради достављања Пореској управи; врши контролу исправности финансијско-материјалне документације у смислу испуњености услова који су уређени фискалним, рачуноводственим и другим релевантним прописима; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске наукена основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

17. Радно место интерни ревизор, у звању самостални саветник
Група за интерну ревизију
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове ревизије, и то: ревизију успешности пословања, финансијску ревизију и ревизију усаглашености; учествује у анализи и оцењивању свих пословних функција из надлежности Министарства у складу са стандардима интерне ревизије; идентификује и врши процену ризика у субјекту ревизије; учествује у ревизијама коришћења средстава из ЕУ фондова и других међународних организација и институција; контролише спровођење датих препорука, даје оцену и мишљење за припремање извештаја о обављеним ревизијама; врши проверу примене закона, проверу поштовања правила интерне контроле и оцену система интерне контроле у погледу њихове адекватности и потпуности; учествује у изради извештаја, са предлогом мера о резултатима спроведене ревизије; помаже руководиоцу интерне ревизије у планирању, организовању и надзирању спровођења интерне ревизије; учествује у изради нацрта повеље интерне ревизије, стратешког и годишњег плана ревизије; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири годинеилиспецијалистичкимстудијаманафакултету, најмање пет година радног искуства у струци и најмање три године искуства на пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима,положен државни стручни испит и положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

III Компетенције које се проверавају у изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фаза у којој се спроводи интервју са комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређених компетенција у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следећих компетенција у истој или наредној фази изборног поступка.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

Провера општих функционалних компетенција за сва извршилачка радна места:
1. организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писано),
2. дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
3. пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs. 

Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
- Посебна функционална компетенција за област рада управно-правни послови (општи управни поступак) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о међународном превозу у друмском саобраћају) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно место - страни језик (енглески или немачки или француски или руски језик - ниво Б1) – провераваће се писано путем теста.

Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању страног језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције

За радно место под редним бројем 2:
- Посебна функционална компетенција за област рада управно-правни послови (општи управни поступак) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о превозу терета у друмском саобраћају) - провераваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 3:
- Посебна функционална компетенција за област рада административни послови (канцеларијско пословање) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о превозу терета у друмском саобраћају) - провераваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 4:
- Посебна функционална компетенција за област рада управно-правни послови (општи управни поступак) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о превозу терета у друмском саобраћају, Закон о превозу путника у друмском саобраћају) - провераваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 5:
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о путевима) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (FIDIC правила уговарања) - провераваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 6:
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о железници) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно место - страни језик (енглески или немачки или француски или руски језик - ниво Б1) - провераваће се писано путем теста.

Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању страног језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције

За радно место под редним бројем 7:
- Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за област рада управно-правни послови (општи управни поступак) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за радно место - страни језик (енглески или немачки или руски језик - ниво Б1) - провераваће се писано путем теста.

Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању страног језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције

За радно место под редним бројем 8:
- Посебна функционална компетенција за област рада административни послови (канцеларијско пословање) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку) - провераваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 9:
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредносвања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о планирању и изградњи) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Уредба о локацијским условима) - провераваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 10:
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о планирању и изградњи); провераваће се путем симулације (писaно).
- Посебна функционална компетенција за радно место - страни језик (енглески - ниво Б2) - провераваће се писмено путем теста.

Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању страног језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

За радно место под редним бројем 11:
- Посебна функционална компетенција за област рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи (релевантни правни и стратешки оквир ЕУ (који се односи на Инструмент за претприступну помоћ као и Кохезиону политику ЕУ); процес управљања пројектним циклусом у контексту ЕУ програма; провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Уредба о управљању програмима претприступне помоћи европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године; Споразуми о спровођењу акционих програма који се финансирају из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године; Закон о потврђивању оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима Инструмента претприступне помоћи (ИПА); Зaкон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II); ПРАГ - Практични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за радно место - страни језик (енглески - ниво Ц1) - провераваће се писмено путем теста.

Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању страног језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

За радно место под редним бројем 12:
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о државној управи).
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја) - провераваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 13:
- Посебна функционална компетенција за област рада послови управљања људским ресурсима (радно-правни односи у државним органима) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о раду) - провераваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 14:
- Посебна функционална компетенција за област рада финансијско-материјални послови (методе и поступци финансијског планирања, анализе и извештавања; извршење буџета) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о министарствима) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 15:
- Посебна функционална компетенција за област рада финансијско-материјални послови (буџетски систем Републике Србије; извршење буџета) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о министарствима) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 16:
- Посебна функционална компетенција за област рада финансијско-материјални послови (буџетски систем Републике Србије; извршење буџета) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о министарствима) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 17:
- Посебна функционална компетенција за област рада послови ревизије (ревизија система, ревизија успешности, финансијска ревизија и ревизија усаглашености са прописима; спровођење годишњег плана интерне ревизије) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно место страни језик (енглески – ниво Б2) – провериће се писано путем теста.

Провера понашајних компетенција за радна места под редним бр. од 1-6 и од 8-17: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

Провера понашајних компетенција за радна места под редним бр. 7: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу се поштом на адресу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд или се предају непосредно на писарницу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26 са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”. 

V Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Радмила Матић и Луција Девић тел. 011/3622-064, од 10.00 до 13.00 часова.

VI Општи услови за запослење: Држављанство Републике Србије; да је кандидат пунолетан; да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре или у штампаној верзији на писарници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

Напомена: Пример правилно попуњеног обрасца пријаве се може погледати на блогу Службе за управљање кадровима (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку ,,Образац пријаве”.

IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту), оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 - др. пропис) прописано је, између осталог, да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то непходно за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да кандидат у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу Министарства.

Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу.

XI Врста радног односа: За сва радна места радни однос заснива се на неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 18. јула 2022. године.

Провера општих функционалних компетенција, обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило); порвера понашајних компетенција обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Нови Београд, Омладинских бригада број 1 (за радна места под редним бр. 1 до 5) и у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22- 26 (за радна места под редним бр. 6-17). 

Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или email адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на извршилачко радно место, може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Државни службеник на пробном раду, који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.mgsi.gov.rs) и огласној табли Министарствa грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; на интерент презентацији Службе за управљање кадровима: (www.suk.gov.rs), на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе зазапошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.