Послови

02.02.2022.

Више радних места...

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Ррасписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца у складу са позитивним прописима и то за:

ТЕХНИЧКЕ РАДНИКЕ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 5 ИЗВРШИЛАЦА

за Универзитетски клинички центар Србије / Ковид болница

Возач санитетског возила
на одређено време до 3 месеца, због привремено повећаног обима посла, за рад у Служби за техничке и друге послове Одсек одржавања Ковид болнице
5 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола Б категорије.

ТЕХНИЧКЕ РАДНИКЕ СА НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ –20 ИЗВРШИЛАЦА:

I за Универзитетски клинички центар Србије / Ковид болница

Помоћни радник на нези болесника на осталим болничким одељењима
на одређено време до 3 месеца због привремено повећаног обима посла
20 извршилаца

УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа: кратку пословну биографију (са контакт подацима); оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу; фотокопију саобраћајне дозволе Б категорије (за кандидате који конкуришу за радно место возача); доказ о радном стажу, уколико га кандидат има (листинг из ПИО фонда, копија радне књижице и друго); уверење о држављанству. Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Универзитетског клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова. Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитетски клинички центар Србије, 11000 Београд, Пастерова 2, са назнаком „За конкурс за запошљавање“. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије. Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС. Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.