Послови

02.02.2022.

Више радних места...

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19 и 67/2021), оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

I Орган у коме се попуњавају радна места: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове извештавања и евиденција борачко-инвалидске заштите, у звању сарадник
Одeљење за нормативне послове борачко-инвалидске заштите и послове неговања традиција ослободилачких ратова Србије, Сектор за борачко-инвалидску заштиту
1 извршилац

Опис посла: припрема и учествује у изради информација о извршењу решења која се односе на остваривање права корисника; учествује у планирању месечних квота за програм борачко-инвалидске зашите; учествује у уносу и ажурирању података у информациони систем борачко-инвалидске заштите који се односе на утврђивање основице за обрачун; припрема податке за стручне основе при изради законских и подзаконских аката; израђује извештаје из евиденција о извршеним исплатама корисницима борачко-инвалидске заштите и обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; радно искуство у струци од најмање три године и потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место за праћење и извршење буџета у области заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом, звање саветник
Одсек за заштиту и унапређење положаја особа са инвалидитетом, Сектор за заштиту особа са инвалидитетом
1 извршилац

Опис посла: прати ефекте спроведених мера у области и припрема информације учествује у припреми израде предлога финансијског плана за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом; стара се о раду комисија за сагледавање пројеката удружења особа са инвалидитетом и предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, прати реализацију и врши контролу наменског утрошка средстава по одобреним пројектима; учествује у провери исправности документације по поднетим захтевима којом се доказује испуњеност услова за остваривање права на рефундацију пореза на додату вредност при увозу моторних возила за особе са инвалидитетом;врши контролу документације аутопревозника за рефундацију трошкова по основу остварене повлашћене вожње у унутрашњем путничком саобраћају особа са инвалидитетом; прати извршење Буџетског фонда за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом и припрема информације о извршењу; припрема предлоге одговора на представке грађана, институција, удружења и организација особа са инвалидитетом и њихових чланова;сарађује са организацијама цивилног друштва и другим органима и организацијама које се баве оснаживањем положаја особа са инвалидитетом и обавља друге послове које одреди шеф Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит;
радно искуство у струци од најмање три године и потребне компетенције за рад на радном месту.

3. Радно место администратор мреже и мрежних сервиса, звање референт
Oдељење за анализу, развој и унапређење информационог ситема и техничку подршку, Сектор за информационе технологије
1 извршилац

Опис посла: анализира рад система, конфигурише, надгледа и одржава мрежну инфраструктуру и сервисе; сарађује са корисницима информационих система у циљу прилагођавања техничких захтева за унапређење ИТ решења и координише поступке решавања инцидената и захтева за променама; спроводи активности на развоју и унапређењу мрежне инфраструктуре и сервиса у складу са развојем нових технологија; прати нова хардверска и софтверска достигнућа у технолошкој области мрежне инфраструтуре;води и учествује у реализацији пројеката у складу са усвојеним планом и одлукама о формирању пројектног тима;- учествује у раду стручних тимова за израду пројектних задатака и техничких спецификација, инсталације, реконфигурације и верификација исправног рада опреме и обезбеђење континуитета рада мрежне инфраструктуре и сервиса; учествује у изради документације везане за процесе, процедуре, правилнике, корисничка и техничка упутства за информационе система који су у надлежности Одељења; иницира, планира и организује активности развоја безбедности мрежне инфрсатруктуре и предлаже, планира и организује и реализује имплементацију нових технологија у оквиру надлежности Одељења; израђује и ажурира упутства, пројектну и корисничку документацију;учествује у изради предлоге процедура и извештаја у области мрежне инфраструктуре; спроводи обуке из домена мрежне инфраструктуре и обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

Услови: средња школа друштвеног,техничког или природног смера, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање две године као и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Место рада: Београд (за сва радна места).

IV Врста радног односа: радна места попуњавају се заснивањем радног односа на неодређено време.

V Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом. Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

У изборном поступку за сва извршилачка радна места проверавају се: 

Опште функционалне компетенције, и то:
- организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено);
- дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
- пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере. 

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

VI Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

Посебне функционалне компетенције које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 1:

Посебна функционална компетенција за област рада Студијско - аналитички послови ( Прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Уредба о канцеларијском пословању).

Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица и Закон о ратним меморијалима) - провераваће се писано путем симулације.

Посебне функционалне компетенције које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 2:

Посебна функционална компетенција за област рада Студијско - аналитички послови (Прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о државној управи) - провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности организације и органа (Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом) - провераваће се писано путем симулације.

Посебне функционалне компетенције које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 3:

Посебна функционална компетенција за област рада Информатички послови (TCP/IP и DNS и серверски оперативни системи (MS Windows, linux), Хардвер, Информациона безбедност) – провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности организације и органа (Закон о државној управи) - провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о заштити података о личности) - провераваће се писано путем симулације.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних комптенција могу се наћи на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (http://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti).

VII Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

VIII Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места: 
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

IX Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за јавни конкурс: Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или непосредно на адресу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места ”.

X Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Олга Пуљевић и Александра Вукичевић, тел. 011/3613-490, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, од 10.00 до 13.00 часова.

XI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

XII Датум оглашавања: 2. фебруар 2022. године.

XIII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је осам дана и почиње да тече 3. фебруара 2022. године и истиче 10. фебруара 2022. године.

XIV Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, на интернет презентацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања www.minrzs.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији Националне службе за запошљавање или у штампаној верзији на писарници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XV Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. 
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
 
XVI Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Министарства. 
Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу. 

XVII Трајање радног односа: За сва радна места радни однос заснива се на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.

XVIII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 28. фебруар 2022. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом на адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати “Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило) – за сва извршилачка радна места.

Провера посебних функционалних компетенција ће се обавити у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (Теразије 41, Београд и Немањина 22-26, Београд) – за сва извршилачка радна места. 

Провера понашајних компетенција обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати “Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило) а интервју са комисијом обавиће се у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Теразије 41, Београд и Немањина 22-26, Београд - за сва извршилачка радна места.

Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомена: 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Лице на пробном раду које је радни однос засновало на радном месту инспектора на неодређено време и лице које је засновало радни однос на радном месту инспектора на неодређено време, а нема положен испит за инспектора, полаже испит за инспектора у року од шест месеци од дана заснивања радног односа (ова напомена се односи само за радна места под редним бројем 7 и 8).
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар за рад, запошљавања, борачка и социјална питања.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.minrzs.gov.rs) и огласној табли Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
На интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашених радних места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.