Послови

21.01.2022.

Више радних места

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА “СВЕТИ САВА” 11000 Београд, Немањина 2

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
“СВЕТИ САВА”

11000 Београд, Немањина 2

Виши интерни ревизор / самостални интерни

УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; знање рада на рачунару; најмање три године радног искуства у струци према пропису којим се уређује интерна ревизија. Кандидат је обавезан да достави: пријаву на оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и имејл адресом; диплому о завршеној школи (фотокопија); доказ о радном искуству; очитану личну карту. Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата: просечна оцена на студијама; дужина школовања / студирања; радно искуство у струци; оцена на разговору (интервју).

Доктор медицине
за рад у Одељењу интервентне неурорадиологије

УСЛОВИ: високо образовање, на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; најмање шест месеци радног искуства у струци. Кандидат је обавезан да достави: пријаву на оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и е-адресом; диплому о завршеној школи (фотокопија); лиценцу (фотокопија); очитану личну карту; стручни испит (фотокопија); доказ о траженом радном искуству. Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата: просечна оцена на студијама; дужина студирања; радно искуство у струци; оцена на разговору (интервју). Предност при избору кандидата ће имати незапослени здравствени радник, доктор медицине, на специјализације из радиологије.

Медицинска сестра - техничар

Медицинска сестра - техничар
на одређено време због повећаног обима посла, до попуне радног места по основу сагласности за попуну упражњеног радног места, најдуже до 31.12.2022. године
5 извршилаца

Медицинска сестра – техничар
на одређено време до повратка радника са боловања
8 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; најмање шест месеци радног искуства у струци. Кандидат је обавезан да достави: пријаву на оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и е-адресом; диплому о завршеној школи (фотокопија); лиценцу (фотокопија); очитану личну карту; стручни испит (фотокопија), доказ о траженом радном искуству. Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата: просечна оцена у школи; радно искуство у струци; оцена на разговору.

Помоћни радник на нези пацијената
на одређено време, повећани обим посла, до попуне радног места по основу Сагласности за попуну упражњеног радног места, најдуже до 31.12.2022. године

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидат је обавезан да достави: пријаву на оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и е-адресом; сведочанство о завршеној школи (фотокопија).

Портир / чувар
на одређено време, повећаног обима посла, до попуне радног места по основу Сагласности за попуну упражњеног радног места, најдуже до 31.12.2022. године

УСЛОВИ: средње или основно образовање; положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом. Кандидат је обавезан да достави: пријаву на оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и е-адресом; сведочанство о завршеној школи (фотокопија); доказ о положеном траженом испиту.

ОСТАЛО: Предвиђен пробни рад од три месеца. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на оглас се достављају на наведену адресу Болнице, са назнаком: „пријава на оглас за пријем у радни однос на радно место _______”, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Одлука о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка конкурса. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује, Специјална болница за цереброваскуларне болести „Свети Сава”.