Послови

25.01.2022.

Технички секретар

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 11040 Београд, Теодора Драјзера број 44.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
11040 Београд, Теодора Драјзера број 44.

Технички секретар
на неодређено време, са пуним радним временом.

УСЛОВИ: Средње образовање, знање на рачунару, 1 година радног искуства, познавање енглеског језика. Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова. Уз пријаву приложити: кратку биографију, диплому или потврду (фотокопију) завршене школе која се тражи огласом, потврда о радном исуству. У случају избора, кандидат је дужан да донесе оригинал или оверену копију предметних докумената. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља. Пријаве се подносе непосредно у управу или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.