Послови

20.07.2022.

Статистичар - истраживач, у звању млађи саветник

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима (“Сл. гласник РС”, бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/20181 и 157/2020), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 2/19 и 67/21) и члан 27.к Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС.”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), Републички завод за статистику, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: Републички завод за статистику, Београд, Милана Ракићa 5.

II Радно место које се попуњава:

Статистичар - истраживач, у звању млађи саветник
у Сектору статистике за подручну јединицу за Аутономну покрајину Војводину, Одељењу статистике за подручну јединицу за подручје општина Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Бечеј, Врбас, Жабаљ, Кула, град Нови Сад, Оџаци, Сремски Карловци, Србобран, Темерин, Тител, са седиштем у Новом Саду, Групи за спровођење статистичких истраживања унутрашње трговине и тржишта рада Републичког завода за статистику
1 извршилац

Опис послова: Учествује у процесу прикупљања података од извештајних јединица за статистичка истраживања; спроводи визуелну, логичку и рачунску контролу статистичких података прикупљених путем упитника; обавља послове ажурирања статистичког пословног регистра; организује и припрема састанке у вези решавања питања везаних за организацију и спровођење статистичких истраживања на терену; врши административне послове за потребе Одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовног-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких или друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, и најмање једну годину радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Сад.


III Компетенције које се проверавају у изборном поступку: Чланом 9 Закона о државним службеницима (“Сл. гласник РС”, бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018, и 157/2020) прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и да се избор кандидата се врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

У изборном поступку проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције, и то:
•    организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено);
•    дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практични рад на рачунару);
•    пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост” (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основима коришћења интернета, обрада текста и табела, табеларне калкулације) ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције „дигитална писменост” неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу „*Рад на рачунару”) достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Посебне функционалне компетенције: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
•    Посебна функционална компетенције за област рада студијско-аналитичких послова (Прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација), провераваће се путем писане симулације.
•    Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о званичној статистици), провераваће се путем писане симулације.
•    Прописи, методологије и стандарди из делокруга радног месте (Анкета о радној снази), провераваће се путем писане симулације.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs.

3. Понашајне компетенције: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) провераваће се путем психометријског теста и интервјуа базираног на компетенцијама. 

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве: Пријава на конкурс шаље се поштом на адресу: Републички завод за статистику, 11000 Београд, Милана Ракића 5 или се предаје непосредно на писарници на истој адреси са назнаком „За јавни конкурс”. 

V Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: 
Младен Величковић, телефон: 011/2412-922, локал: 380
Сандра Гагић, телефон: 011/2412-922, локал: 210
Александар Нинковић: 011/2412-922, локал 291
 
VI Општи услови за запослење: Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови”.

VIII Пријава на јавни конкурс: Пријава на конкурс врши се на Образцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs и Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs или у штампаној верзији на писарници Републичког завода за статистику, Београд, Милана Ракића 5, (приземље).

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. 

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

IX Докази коjе прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
•    оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
•    оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
•    оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
•    оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручом испиту, подноси доказ о положеном правосудном испиту); 
•    оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство)

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се разматрати.

Напомена: Законом о општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављajу личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државном органу, односно уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу „Изјава” у обрасцу пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на адресу Републичког завода за статистику, Милана Ракића 5, Београд.

XI Трајање радног односа: За оглашено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и које испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 15. августа 2022. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени писаним путем на адресе које су навели у својим пријавама. 

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Републичког завода за статистику, Милана Ракића 5, Београд. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (број телефона или email адреса) које наведу у обрасцима пријаве.

НАПОМЕНЕ:

Кандидати, који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од шест месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад, под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Пример правилно попуњеног Обрасца пријаве се може погледати на блогу Службе за управљање кадровима (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку “Образац пријаве”.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Републичког завода за статистику.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs и огласној табли Завода, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду односе се без дискриминације и на особе женског рода.