Послови

11.06.2024.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
11040 Београд, Теодора Драјзера број 44.    

Доктор медицине –на одређено време  са пуним радним временом, због повећаног обима послова до 6 месеци.

УСЛОВИ: завршен Медицински факултет,   најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине, положен стручни испит. Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова. Уз пријаву приложити: Кратку биографију, диплому или потврду (фотокопија) о завршеној школској спреми која се тражи огласом, уверење (фотокопија) о положеном стручном испиту, лиценца или решење о упису у лекарску комору, потврда о радном искуству. У случају избора, кандидат је дужан да донесе оригинал или оверену копију предметних докумената. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља. Пријаве се подносе непосредно у Управу болнице или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.