Послови

05.06.2024.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
11040 Београд, Теодора Драјзера број 44.    

Месту доктор медицине –специјалиста у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију, на одређено време  са пуним радним временом, због повећаног обима послова до 6 месеци.

УСЛОВИ: завршен Медицински факултет,   специјалистички испит из интерне медицине, 3 године и 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине, положен стручни испит. Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова. Уз пријаву приложити:Кратку биографију, диплому или потврду (фотокопија) о завршеној школској спреми и специјализацији која се тражи огласом, уверење (фотокопија) о положеном стручном испиту, лиценца или решење о упису у лекарску комору, потврда о радном искуству. У случају избора, кандидат је дужан да донесе оригинал или оверену копију предметних докумената. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља. Пријаве се подносе непосредно у Управу болнице или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.