Послови

17.06.2024.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 11040 Београд, Теодора Драјзера број 44.    

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 11040 Београд, Теодора Драјзера број 44.    

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
11040 Београд, Теодора Драјзера број 44.    

Доктор медицине – специјалиста психијатрије у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију, на одређено време  са пуним радним временом, због повећаног обима послова –до шест месеци.

УСЛОВИ: Високо образовање на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005., или на на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године - завршен Медицински факултет, завршена специјализација у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника - специјалистички испит из психијатрије, 3 године и 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине, положен стручни испит. Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова. Уз пријаву приложити: Кратку биографију Диплому или потврду (фотокопија) о завршеној школској спреми и специјализацији која се тражи Огласом, Уверење (фотокопија) о положеном стручном испиту. Лиценца или решење о упису у Лекарску Комору Потврда о радном искуству У случају избора, сви кандидати су дужни да донесу оригинале или оверене копије докумената који се траже огласом. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља. Пријаве се подносе непосредно или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.