Послови

28.01.2022.

Социјални радник у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност; Техничар инвестиционог/техничког одржавања уређаја и опреме

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 11000 Београд, Милана Кашанина 3

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
11000 Београд, Милана Кашанина 3

Социјални радник у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност

УСЛОВИ: Високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годинесредње образовање, здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа. Пробни рад у трајању од 6 месеци.

Техничар инвестиционог/техничког одржавања уређаја и опреме

УСЛОВИ: најмање средње образовање техничког смера; знање рада на рачунару; најмање једна година радног искуства; здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа; пробни рад у трајању од 3 месеца.

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати, уз пријаву на јавни оглас - молбу, достављају: радну биографију и фотокопију дипломе о завршеној школи. Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама. Изабрани кандидати дужни су у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору доставе документа у оригиналу или у овереним фотокопијама: радну биографију, доказ о радном искуству (радна књижица или извод из ПИО Фонда), копију личне карте, здравствену књижицу, уверење о држављанству, извод из књиге рођених, као и уверење о здравственој способности утврђено од стране надлежног здравственог органа. Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима огласа. Пријаве доставити на наведену адресу, са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично у писарницу Института, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.