Послови

23.06.2022.

Руководилац економско финансијских послова; Дипломирани економиста за економско финансијске послове; Ликвидатор

ДОМ ЗДРАВЉА “САВСКИ ВЕНАЦ” 11000 Београд, Пастерова 1

ДОМ ЗДРАВЉА “САВСКИ ВЕНАЦ”
11000 Београд, Пастерова 1

Руководилац економско финансијских послова

Дипломирани економиста за економско финансијске послове

УСЛОВИ: Високо образовање на: основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно, специјалистичким академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; познавање рада на рачунару. За руководиоца финансијско рачуноводствених послова потребно радно искуство најмање пет година.

Ликвидатор

УСЛОВИ: средња економска школа; познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: кандидати су обавезни да доставе: фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију личне карте; фотокопију уверења о држављанству; фотокопију извода из Матичне књиге рођених; пријаву на оглас са кратком биографијом са наведеном адресом и контакт телефоном. Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос. Кандидати који буду примљени у радни однос дужни су да доставе оверене копије горе наведене документације. Пријаве се подносе на наведену адресу, са назнаком „за оглас”, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове. Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.