Послови

12.06.2024.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/2022), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 2/2019 и 67/2021) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-1334/2024 од 27. фебруара 2024. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, 11070 Нови Београд, Народних хероја 4. 

II Место рада: За извршилачко радно место под бројем 1. место рада је у Грачаници, АП Косово и Метохија. За извршилачко радно место под бројем 2. место рада је Нови Београд, Народних хероја број 4.

III Раднa места која се попуњавају: 

1. Радно место - координатор у аутономној покрајини Косово и Метохија, у звању саветник
у Одељењу за прихват, збрињавање и решавање стамбених потреба средствима из буџета РС у Сектору за прихват, збрињавање, реадмисију, трајна решења и азил у Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије
1 извршилац

Опис посла: Пружа помоћ у примени и остваривању права на збрињавање и помоћ упознавањем странака са њиховим правима и обавезама, начином остваривања истих, предлаже конкретна решења и прати реализацију истих; прати стање и услове у породичном и колективном смештају на подручју покрајине и предлаже мере и предузима активности за побољшање услова збрињавања; стара се о реализацији закључака Владе који се односе на ову проблематику; сарађује са локалним органима, повереницима, међународним, владиним и невладиним организацијама, удружењима и другим субјектима ради пружања помоћи; евидентира и предлаже објекте и локације за адаптацију и изградњу објеката за смештај; припрема програм усмеравања и коришћења хуманитарне и друге помоћи лицима смештеним на овим подручјима и прати реализацију истих; учествује у раду комисија за попис имовине и обавеза и другим комисијама; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 годинe радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

2. Радно место за колективни смештај, збрињавање и остваривање права, у звању саветник
у Одељењу за прихват, збрињавање и решавање стамбених потреба средствима из буџета РС у Сектору за прихват, збрињавање, реадмисију, трајна решења и азил у Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије
1 извршилац

Опис посла: Прикупља и анализира податке и даје предлоге у вези са отварањем, затварањем и функционисањем објеката колективног смештаја, смештајем-размештајем корисника у сарадњи са здравственим и социјалним радницима и опредељује објекте за посебне намене за специфичне категорије лица; врши пријем странака, из управних округа које координира, и пружа помоћ у примени и у остваривању права на збрињавање, предлаже конкретна решења и прати реализацију истих; идентификује кориснике и предлаже конкретна решења за смештај најугроженијих категорија лица, као и упознавање корисника колективног смештаја у центрима са њиховим правима и обавезама; сарађује са надлежним државним органима, владиним и невладиним организацијама и удружењима ради обезбеђивања бољих услова за збрињавање и пружање помоћи угроженим лицима; стара се о несметаном достављању обавештења и инструкција повереницима, саветима за миграције и другим субјектима који учествују у збрињавању и интеграцији и координира и синхронизује рад истих; учествује у припреми и реализацији пројеката збрињавања и интеграције, ажурира евиденције и учествује у припреми извештаја о броју и структури корисника пројеката интеграције и пружене помоћи; учествује у раду комисија за попис имовине и обавеза и другим комисијама; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 годинe радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом. 
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази изборног поступка. У изборном поступку проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције за оба радна места, и то:
- Организација и рад државних органа Републике Србије – провераваће се путем теста (писано);
- Дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
- Пословна комуникација – провераваће се путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције Дигитална писменост (поседовањe знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако поседујете одговарајући сертификат, потврду или други писани доказ о поседовању ове компетенције на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере. 
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Посебне функционалне компетенције: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место - координатор у аутономној покрајини Косово и Метохија (под бројем 1.):
- Посебна функционална компетенција за област рада стручно-оперативни послови (Технике обраде и израде прегледа података и Методе и технике израде извештаја на основу одређених евиденција) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Уредба о ближим условима и мерилима за утврђивање реда првенства за решавање стамбених потреба избеглица)-провераваће се путем симулације (писано). 
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о државним службеницима) - провераваће се путем симулације (писано).

За радно место за колективни смештај, збрињавање и остваривање права (под бројем 2.):
- Посебна функционална компетенција за област рада стручно-оперативни послови (Технике обраде и израде прегледа података и Методе и технике израде извештаја на основу одређених евиденција) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Закон о избеглицама) - провераваће се путем симулације (писано). 
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о државним службеницима) - провераваће се путем симулације (писано).
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, www.kirs.gov.rs.

3. Понашајне компетенције: Понашајне компетенције за радно место (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

V Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Пословиˮ.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и у штампаној верзији на писарници Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, Нови Београд, ул. Народних хероја бр. 4, као и на званичној интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је приложен уз текст овог конкурса и који је саставни део Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 2/2019 и 67/2021). (Напомена: моле се кандидати да приликом попуњавања Обрасца пријаве обрате пажњу да су преузели исправан Образац пријаве који се односи на радно место на које желе да конкуришу, односно да у горњем левом углу Обрасца пријаве пише тачан назив органа и радног места на које се конкурише).

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве обавештавају се о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин на који је у пријави назначен за доставу обавештења.

Напомена: Пример правилно попуњеног обрасца пријаве може се наћи на блогу Службе за управљање кадровима (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку ,,Образац пријавеˮ.

VII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. 

Напомена: Законом о општем управном поступку („Службени гласник РСˮ, број: 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење и 2/2023 Одлука УС) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

VIII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. 
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, Народних хероја бр. 4, 11070 Нови Београд.
Пример правилно попуњене потврде од послодавца може се погледати на блогу Службе за управљање кадровима (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку ,,Предаја докумената.” У оквиру корака “Предаја докумената” можете преузети шаблон потврде коју послодавац може да попуни.

IX Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 1. jула 2024. године, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или путем електронске адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компентенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, Народних хероја бр. 4, 11070 Нови Београд. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим обрасцима пријава.

X Општи услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

XI Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.

XII Лице које је задужено за давање обавештења: Анкица Божовић, тел: 011/2857-578.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на писарници Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, Народних хероја бр. 4, 11070 Нови Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места” (назив радног места). 

Напоменe:
Чланом 9. Закона о државним службеницима прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита. 
Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Државни службеник на пробном раду који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене решењем конкурсне комисије. 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао комесар Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије. 
Овај оглас објављује се на огласној табли и интернет презентацији Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије: www.kirs.gov.rs, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
 Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.