Послови

20.09.2023.

Радна места која се попуњавају:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА УСТАВНИ СУД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УСТАВНИ СУД

На основу члана 9 став 3 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 2/19 и 67/21), Уставни суд оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: Уставни суд, Београд, Булевар краља Александра 15.

II Радна места која се попуњавају:

1. Самостални обрађивач предмета у претходној контроли, звање самостални саветник
Служба за поступке по уставним жалбама и жалбама, Стручна служба Уставног суда
1 извршилац

Опис послова: испитује благовременост и допуштеност уставних жалби и жалби судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца на одлуку о престанку функције, као и против других одлука Високог савета и Државног већа тужилаца, у случајевима прописаним законом, у предметима којима је задужен као обрађивач и у тим предметима припрема налоге које Суд упућује подносиоцима уставних жалби и жалби ради њиховог уређења и дописе којима Суд од државних и других органа и организација тражи достављање података од значаја за оцену благовремености и допуштености поднете уставне жалбе и жалбе; припрема нацрте решења у предметима уставних жалби и жалби; припрема нацрте решења за Редакциону комисију; прати праксу Европског суда за људска права од значаја за оцену допуштености уставне жалбе; по налогу Суда припрема нацрте одлука у поступку мериторног одлучивања о уставним жалбама и жалбама и у тим предметима припрема нацрте одлука за Редакциону комисију; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и руководиоца Службе.

Услови: правни факултет, што подразумева стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни или државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и компетенције за рад на радном месту.

2. Уписничар, звање референт
Одсек писарнице, Служба за опште и финансијске послове, Стручна служба Уставног суда
1 извршилац

Опис послова: врши пријем, преглед и разврставање поште, евидентирање и достављање поднесака на сигнирање, завођење поднесака у одговарајуће уписнике и оснивање предмета; уношење података у оперативни систем и скенирање предмета; врши административно-техничку обраду аката, достављање у рад и отпремање поднесака; води евиденције о задужењу предметима и о раду на предметима; даје странкама информације из делокруга рада Одсека писарнице; води роковник и евиденцију по предметима који се налазе у роковнику; прати рокове и износи предмете из роковника; експедује одлуке и друге акте Суда; стара се да достављање одлука и других аката Суда буде уредно, ефикасно и у складу са прописима; учествује у припреми извештаја о решавању предмета и реализацији плана рада Уставног суда; обавља и друге послове по налогу секретара Уставног суда, руководиоца Службе и шефа Одсека.

Услови: средња школска спрема друштвеног смера у четворогодишњем трајању, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и компетенције за рад на радном месту.

III Место рада: Београд, Булевар краља Александра 15.

IV Услови за запослење: Држављанство Републике Србије, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

V Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

Провера општих функционалних компетенција:
• организација и рад државних органа РС – провераваће се путем теста (писмено),
• дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
• пословна комуникација – провераваће се писаном симулацијом.

Напомена: у погледу опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Уставног суда, www.ustavni.sud.rs у менију Конкурси.

Провера посебних функционалних компетенција за радно место под редним бр. 1:

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција и то:
• Посебна функционална компетенција за област рада – познавање прописа значајних за остваривање надлежности Уставног суда у поступку, провераваће се усменом симулацијом.
• Посебна функционална компетенција за област рада – израда реферата и нацрта одлука, решења и закључака у уставносудским предметима, провераваће се усменом симулацијом.
• Посебна функционална компетенција за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Устав Републике Србије, Закон о Уставном суду и Пословник о раду Уставног суда), провераваће се усменом симулацијом.

Провера посебних функционалних компетенција за радно место под редним бр. 2:
• Посебна функционална компетенција за област рада – канцеларијско пословање, провераваће се усменом симулацијом.
• Посебна функционална компетенција за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Устав Републике Србије, Закон о Уставном суду и Пословник о раду Уставног суда), провераваће се усменом симулацијом.

Провера понашајних компетенција за радна места под редним бр. 1 и 2: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се психометријским тестом и интервјуом базираним на компетенцијама.

Интервју са кандидатом и вредновање кандидата за радна места под редним бр. 1 и 2: Након провере компетенција конкурсна комисија ће са кандидатима обавити интервју у циљу процене мотивације за рад на радном месту у Уставном суду и прихватања вредности државних органа.

VI Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

VII Пријава на јавни конкурс: Заинтересовани кандидати подносе пријаве на конкурс на обрасцу „Пријава на конкурс у државном органу“ који је доступан на интернет презентацији Уставног суда, www.ustavni.sud.rs у менију Конкурси или у штампаној верзији у писарници Уставног суда, Београд, Булевар краља Александра 15.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.

Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани доказ о знању рада на рачунару.

Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о знању рада на рачунару биће ослобођени провере компетенције „дигитална писменост“, осим уколико конкурсна комисија одлучи да се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се кандидат ослобађа од провере опште компетенције „дигитална писменост“.

VIII Oстали докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема која је наведена у условима за радно место; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стекао радно искуство). Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби државних органа Републике Србије, тако да се уз исправу састављену на страном језику прилаже прописани оверен превод на српски језик.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

IX Рок за подношење осталих доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Уставни суд, 11000 Београд, Булевар краља Александра 15.

X Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 09. 10. 2023. године, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или електронске адресе које су навели у својим пријавама.

Провере општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у  просторијама у Уставном суду, Београд, Булевар краља Александра 15, а провера понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима Владе Републике Србије.

Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим пријавама.

XI Трајање радног односа: Радни однос заснива се на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци.
Државни службеник на пробном раду који је радни однос засновао на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.

XII Лице које је задужено за обавештења о конкурсу, у периоду од 10 до 12 часова: Смиљана Стојиљковић, тел. 011/2855-188.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на јавни конкурс: Пријаве на јавни конкурс се шаљу поштом (препорученом пошиљком) на адресу Уставни суд, Београд, Булевар краља Александра 15 или предају непосредно у писарници Уставног суда, Београд, Булевар краља Александра 15, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места“.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и огласној табли Уставног суда, на порталу е-управе, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.