Послови

21.01.2022.

Пословни секретар; Руководиоц правних, кадровских и административних послова

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ 11000 Београд, Ресавска 69 тел. 011/3600-802

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11000 Београд, Ресавска 69
тел. 011/3600-802

Руководиоц правних, кадровских и административних послова / начелник Одељења за правне послове
на одређено време због повећаног обима посла, у трајању од 12 месеци

УСЛОВИ: Високо образовање: на основним студијама првог степена из области правних наука, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, одосно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, дипломирани правник, специјалиста струковни правник; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, дипломирани правник; положен правосудни испит; положен испит за службеника за јавне набавке; знање рада за рачунару; најмање пет година радног искуства; организационе и друге способности за руковођење. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о траженом високом образовању, фотокопију уверења о положеном правосудном испиту, фотокопију уверења о положеном испиту за службеника за јавне набавке; доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду и други слични уговори или потврде о раду); фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних; фотокопију личне карте.

Пословни секретар
на одређено време због повећаног посла, у трајању од 12 месеци

УСЛОВИ: Високо образовање: на основним студијама првог степена у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, одосно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, дипломирани правник; знање рада за рачунару; знање енглеског језика - CAE (Level C1); најмање три година радног искуства. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о траженом високом образовању, фотокопију сертификата о захтеваном нивоу знања енглеској језика; доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду и други слични уговори или потврде о раду); фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних, фотокопију личне карте.

ОСТАЛО: Пријаве са неопходним прилозима подносе се на мејл адресу реумабео@еунет.рс са назнаком “Пријава на јавни оглас” и навођењем назива радног места за које кандидат подноси пријаву. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, а неблаговремене пријаве биће враћене подносиоцима у неотвореној коверти. Пријавом на оглас кандидати дају сагласност да Институт за реуматологију врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке обрађује и подацима рукује Институт за реуматологију. Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему. Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Институту за реуматологију, www.reumatologija.org.rs, у делу Огласи за посао, у року не дужем од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата и неће се достављати учесницима јавног огласа. Изабрани кандидат је дужан да пре закључења уговора о раду достави оверене фотокопије тражене документације. Пожељно је да изабрани кандидат достави и радну књижицу, уколико поседује исту (због обрачуна радног стажа). Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа.