Послови

20.07.2022.

Обезбеђење завода у Служби за обезбеђење, звање командир - приправни

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-4186/2022 од 30. маја 2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА 

I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство правде - Управа за извршење кривичних санкција, Немањина 22-24, Београд. 

Раднo местo којe се попуњава: 

II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У КРАГУЈЕВЦУ

1) Обезбеђење завода у Служби за обезбеђење, звање командир - приправник
место рада Крагујевац
138 извршилаца

III Услови за рад који се односе на приправнике у Служби за обезбеђење: На основу члана 255 Закона о извршењу кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 55/14 и 35/19) за приправника у служби за обезбеђење може се примити лице које, поред законом утврђених испуњава и следеће услове: да има средње образовање, да је млађе од 30 година, и да је психички и физички способно за вршење службе. За приправника у служби за обезбеђење може се примити и лице до 35 година живота, ако има стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и стечено високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до три године.

IV Садржина пријаве и докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
- пријава на јавни конкурс (у пријави назначити назив радног места за које се конкурише, име и презиме, датум, место и државу рођења, јединствени матични број грађана, адресу пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон, податке о образовању, пријава мора да буде својеручно потписана) - (образац пријаве се може преузети са сајта Министарства правде);
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оригинал или оверена фотокопија уверења из суда да се против кандидата не води кривични поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности (не старије од 30 дана);
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње, која је дата у прилогу конкурса (изјава се може преузети са сајта Министарства правде);

Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3). 

Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинској управи.

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.

V Општи услови за рад на радном месту: Чланом 45 став 1 Закона о државним службеницима прописано је да као државни службеник може да се запосли пунолетан држављанин Републике Србије који има прописану стручну спрему и испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државном органу, ако му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Посебни услови за рад из Закона о извршењу кривичних санкција: Чланом 253 став 4 Закона о извршења кривичних санкција прописано је да у радни однос не може се примити лице које је осуђено због кривичног дела које се гони по службеној дужности, лице против кога се води кривични поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности, лице које је осуђено на безусловну казну затвора у трајању дужем од три месеца и лице за које, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносних провера, постоје безбедносне сметње.

VI Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс је петнаест дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места“.

VIII Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић тел. 011/2685-305 (радним данима од 12.00 до 14.00 часова).

IX Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос се заснива на одређено време у трајању од шест месеци. Приправник стиче одговарајуће звање, ако по завршеном приправничком стажу положи стручни испит у служби за обезбеђење. Приправнику у служби за обезбеђење престаје радни однос, ако у прописаном року не положи стручни испит у служби за обезбеђење, изузев ако је до тога дошло због болести или из других оправданих разлога. 

X Посебне одредбе за пријем приправника у Служби за обезбеђење: Кандидат ће након извршене безбедносне провере и психофизичког тестирања бити позван на проверу здравствене способности за рад у служби за обезбеђење, са ношењем оружја.

Лекарски преглед за утврђивање здравственог стања кандидата обавља се у Заводу за заштиту радника Министарства унутрашњих послова у Београду, Дурмиторска 9. Трошкове здравственог прегледа кандидати плаћају лично без права на рефундацију. Кандидат који на лекарском прегледу добије негативан лекарски налаз елиминише се из даљег поступка пријема кандидата.

Кандидату који није испунио услов везан за психофизичке способности, здравствене способности или за кога постоје безбедносне сметње доставља се решење о одбијању, у коме се наводе разлози због чега се кандидату не дозвољава да даље учествује у поступку пријема.

Све фазе тестирања су елиминаторне. Кандидат који је испунио формални услов и прошао безбедносну проверу, психофизичко тестирање и здравствени преглед позива се на разговор. На разговору се проверава вештина комуникације непосредно кроз разговор са кандидатима.

Управа за извршење кривичних санкција ће службеним путем вршити безбедносну проверу, у складу са чланом 254 Закона о извршењу кривичних санкција.

НАПОМЕНА: 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној од стране јавног бележника, у општини или суду биће одбачене закључком конкурсне комисије. 

Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-управе и на огласној табли Управе за извршење кривичних санкција, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.