Послови

26.01.2022.

Наставник за ужу научну област Професионална комуникација и етика

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН 11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63 тел. 011/2030-885

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63
тел. 011/2030-885

Наставник за ужу научну област Професионална комуникација и етика

УСЛОВИ: Кандидати за наставника треба да испуњавају услове за избор у звања дефинисане чл. 74. Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивању радног односа наставника и сарадника на Метрополитан универзитету. У складу са чланом 75. Закона о високом образовању, радни однос наставника се заснива на одређено време за сва звања, односно на период од 5 (пет) година, осим звања редовног професора. Начин пријаве: Кандидати који испуњавају услове конкурисања, потребно је да попуне електронску пријаву коју могу да преузму на сајту Метрополитан универзитета http://www.metropolitan.edu.rs/aktivnosti/konkursi-za-zaposlenje/ . Попуњену електронску пријаву треба да пошаљу на електронску адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs Допунску документацију (копије диплома и радова) послати у електронском облику на адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs За додатне информације кандидати се могу обратити електронском поштом на адресу konkurs@metropolitan.ac.rs или телефоном 011/ 20 30 885 (Слађана Милановић). Конкурс је отворен до 02.02.2022. године.