Послови

29.06.2022.

Медицинска сестра у амбуланти

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ 11000 Београд, Светог Саве 31

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
11000 Београд, Светог Саве 31

Медицинска сестра у амбуланти

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Кандидат је дужан достави: фотокопију дипломе; фотокопију лиценце; уверење о положеном стручном испиту; кратку биографију. Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за трансфузију крви Србије www.нбти.орг.рс у делу Огласи и конкурси и неће се достављати учесницима јавног конкурса. Пријаве се подносе поштом или лично на наведену адресу Института, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.