Послови

01.07.2022.

Медицинска сестра-техничар

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 11040 Београд, Теодора Драјзера 44

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
11040 Београд, Теодора Драјзера 44

Медицинска сестра-техничар у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију
на одређено време, са пуним радним временом, ради замене привремено одсутних радника, до њиховог повратка на рад.
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит, лиценца/решење о упису у именик КМСЗТС.Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова. Уз пријаву приложити: Кратку биографију, диплому или потврду (фотокопију) завршене школе која се тражи огласом, уверење (фотокопија) о положеном стручном испиту, лиценца или решење о упису у именик КМСЗТС (фотокопија). У случају избора, кандидати су дужни да донесу оригинал или оверену копију предметних докумената. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља. Пријаве се подносе непосредно у управу или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.