Послови

20.01.2022.

Медицинска сестра - техничар на интензивној нези нивоа 2

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ Београд, Краља Милутина 50 e-mail: office@neonatologija.rs

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ
Београд, Краља Милутина 50
e-mail: office@neonatologija.rs

Медицинска сестра - техничар на интензивној нези нивоа 2
(педијатријског или општег смера)
пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/2018) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију. Услови за заснивање радног односа за послове медицинске сестре педијатријског или општег смера: IV степен стручне спреме - средња медицинска сестра педијатријског или општег смера, положен стручни испит. Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд. Као доказ о испуњености услова за радно место медицинске сестре педијатријског или општег смера, за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе: фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи; фотокопије сведочанстава за све разреде средње школе; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију личне карте; фотокопију уверења о држављанству; фотокопију извода из матичне књиге венчаних, уколико је презиме промењено; потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и e-mail адресом; фотокопију лиценце за самостални рад у струци надлежне коморе (уколико поседују). Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос. Кандидати који буду примљени у радни однос дужни су да доставе оверене копије горе наведене документације. Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања на порталу Националне службе за запошљавање.

Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Улица краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком за које радно место се подноси пријава за оглас. Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

НАПОМЕНА: Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www. neonatologija.rs.