Послови

12.06.2024.

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
11000 Београд, Др Суботића старијег 6а
тел. 011/2658-355

Медицинска сестра - техничар у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију у Служби за психијатрију развојног доба

УСЛОВИ: средња медицинска школа - општи или педијатријски смер; положен стручни испит пред комисијом Министарства здравља РС; лиценцс издатс од надлежне Коморе, односно решење о упису у именик надлежне Коморе; радно искуство - 6 месеци; да није осуђиван; да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити покренута истрага; да поседује здравствену способност за обављање послова радног места медицинска сестра – техничар; да поседује уредан санитарни налаз; пробни рад у трајању од 3 месеца. Кандидати су дужни да приложе: кратку биографију (Цуррицулум Витае) са адресом, контакт телефоном и е-маил адресом, и следећу документацију у неовереним фотокопијама: диплому (уверење) о завршеној средњој медицинској школи општег или педијатријског смера сведочанства од 1. до 4. разреда средње школе; уверење (потврду) о положеном стручном испиту пред комисијом Министарства здравља РС; лиценцу издату од надлежне Коморе, односно решење о упису у именик надлежне Коморе; доказ о 6 месеци радног искуства (радна књижица или уговор о раду или уговор о радном ангажовању ван радног односа или потврда о раду у радном односу или потврда о радном ангажовању ван радног односа или други доказ о стеченом радном искуству); читач личне карте или фотокопију личне карте; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (трајни документ); извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на презиме које је кандидат променио приликом склапања брака); уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци); уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 6 месеци). Пријаве слати на на наведену адресу Клинике, са назнаком «за оглас са навођењем радног места на које се конкурише» или лично доставити у Одељење правних, кадровских и администартивних послова Клинике. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење правних, кадровских и административних послова Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који су доставили благовремене и уредне пријаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.). Кандидати ће о избору бити обавештени писаним путем у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата. Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави, у оригиналу или овереној фотокопији (оверене код јавног бележника) све напред наведено и пре заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави и фотокопију нечиповане личне карте или очитану чиповану личну карту. Пре ступања на рад изабрани кандидат је дужан да достави фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац). Уговор о раду са изабраним кандидатом биће закључен по достављању горе наведених докумената у оригиналу.