Послови

14.06.2024.

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
11000 Београд, Светог Саве 31

Референт за финансијко-рачуноводствене послове, на одређено време три месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање; знање рада на рачунару. Кандидат је дужан да достави: фотокопију дипломе; кратку биографију. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за трансфузију крви Србије www.nbti.org.rs у делу Огласи и конкурси и неће се достављати учесницима јавног конкурса. Пријаве се подносе поштом или лично на наведену адресу Института, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Достављена документа се не враћају.