Послови

13.06.2024.

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова 14

Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду
на одређено време ради повећаног обима посла у трајању од 6 месеци  за потребе Одељења за правне послове

УСЛОВИ: Високо образовање: - на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; - на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; - знање рада на рачунару; - уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду, оспособљеност за спровођење мера заштите на пословима лица одговорног за заштиту од јонизујућих зрачења у области примене извора јонизујућих зрачења, 
- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршенм високом образовању, фотокопију уверења о положеном стручном испиту за обављање послова безбедности и здравља на раду, доказ о оспособљености за спровођење мера заштите на пословима лица одговорног за заштиту од јонизујућих зрачења у области примене избора јонизујућих зрачења.

Виши радиолошки техничар у дијагностици, на одређено време ради повећаног обима посла у трајању од 6 месеци, за потребе Службе за радиолошку дијагностику
4 извршиоца

УСЛОВИ: Високо образовање из области здравства: - на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; - на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. - стручни испит; - лиценца; - најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању, - здравствена способност. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеној високој здравственој школи одговарајућег смера,  фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце; фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству.

Лабораторијски техничар у дијагностици, на одређено време ради повећаног обима посла у трајању од 6 месеци за потребе Службе за лабораторијску дијагностику

УСЛОВИ: средње образовање из области здравства, општи смер; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању, здравствена способност. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи одговарајућег смера; фотокопију сведочанства од 1. до 4. разреда средње школе; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце; фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству.

ОСТАЛО: Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената и доказ о здравствењ способности. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове. Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 32) или путем препоручене пошиљке на наведену адресу - Одељење за правне послове (за оглас), у року од 8 дана од дана објављивања огласа.