Послови

13.06.2024.

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова 14

Доктор медицине, на одређено време ради повећаног обима посла, 31.08.2024.године, за потребе Одељења за радиолошку дијагностику

УСЛОВИ: Високо образовање из области медицине: - на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; - на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. - стручни испит; - лиценца; - најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине, - просечна оцена већа од 8, - Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце.

Лабораторијски техничар у дијагностици за потребе службе за лабораторијску дијагностику
2 извршиоца

Медицинска сестра техничар
4 извршиоца

Фармацеутски техничар
на одређено време ради повећаног обима посла у трајању од 6 месеци за потребе Клинике за интернистичку онкологиу, за растварање цитостатика
3 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање из области здравства, општи смер; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању, здравствена способност. За радна места лабораторијски техничар у дијагностици и медцинска сестра техничар предвиђен пробни рад у трајању од 6 месеци. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи одговарајућег смера; фотокопију сведочанства од 1. до 4. разреда средње школе; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце; фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству.

Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге

УСЛОВИ: основна школа; здравствена способност; пробни рад у трајању од 6 месеци. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеној основној школи.

ОСТАЛО: Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената и доказ о здравствењ способности. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове. Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 32) или путем препоручене пошиљке на наведену адресу - Одељење за правне послове (за оглас), у року од 8 дана од дана објављивања огласа.