Послови

29.06.2022.

Доктор стоматологије

ДОМ ЗДРАВЉА “САВСКИ ВЕНАЦ” 11000 Београд, Пастерова 1

ДОМ ЗДРАВЉА “САВСКИ ВЕНАЦ”
11000 Београд, Пастерова 1

Доктор стоматологије
на одређено време због повећаног обима посла, а најдуже до 30.09.2022. год.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, - стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктор стоматологије. Кандидати су обавезни да доставе: фотокопију дипломе о завршеном стоматолошком факултету; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; доказ о радном искуству; фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе ил решења о упису у комору; фотокопију личне карте; фотокопију уверења о држављанству; фотокопију извода из матичне књиге рођених; пријаву на оглас са кратком биографијом са наведеном адресом и контакт телефоном. Пријаве се подносе на наведену адресу, са назнаком „за оглас“, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове. Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.