Послови

24.06.2022.

Доктор медицине; Виши лабораторијски техничар; Лабораторијски техничар у трансфузиологији

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ 11000 Београд, Светог Саве 31

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
11000 Београд, Светог Саве 31

Доктор медицине
на одређено време до шест месеци због повећаног обима посла
3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. Кандидат је дужан да достави: фотокопију дипломе; фотокопију лиценце; уверење о положеном стручном испиту; кратку биографију.

Виши лабораторијски техничар
на одређено време до шест месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: високо образовање: на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године; стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Кандидат је дужан да достави: фотокопију дипломе; уверење о положеном стручном испиту; лиценцу; кратку биографију.

Лабораторијски техничар у трансфузиологији
на одређено време до шест месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; лиценца; завршен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Кандидат је дужан да достави: фотокопију дипломе; фотокопију лиценце; уверење о положеном специјалистичком испиту за образовни профил техничар за рад у трансфузији крви; уверење о положеном стручном испиту; кратку биографију.

ОСТАЛО: Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за трансфузију крви Србије www.nbti.org.rs у делу Огласи и конкурси и неће се достављати учесницима јавног конкурса. Пријаве се подносе поштом или лично на наведену адресу Института, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.