Послови

23.06.2022.

Доктор медицине специјалисте неурологије у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 11000 Београд, Милана Кашанина 3

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
11000 Београд, Милана Кашанина 3

Доктор медицине специјалисте неурологије у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из неурологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из неурологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника, пробни рад у трајању од 6 месеци; стручни испит; лиценца; специјалистички испит из неурологије; најмање пет година радног искуства у звању специјалисте неурологије; здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа. Заинтересовани кандидати, уз пријаву на јавни оглас - молбу, достављају: кратку пословну биографију (са контакт подацима), фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију дипломе о завршеној специјализацији, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору, фотокопију личне карте и доказ о радном искуству. Јавни оглас ће бити објављен на сајту Националне службе за запошљавање, сајту Министарства здравља, огласној табли и интернет страници Института за ментално здравље. Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама. Изабрани кандидати дужни су у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору доставе документа у оригиналу или у овереним фотокопијама: радну биографију, доказ о радном искуству (радна књижица или извод из ПИО Фонда), као и уверење о здравственој способности утврђено од стране надлежног здравственог органа. Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити на наведену адресу, са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично у писарницу Института, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.