Послови

07.07.2022.

Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици; Доктор стоматологије

ДОМ ЗДРАВЉА “САВСКИ ВЕНАЦ” 11000 Београд, Пастерова 1

ДОМ ЗДРАВЉА “САВСКИ ВЕНАЦ”
11000 Београд, Пастерова 1

Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици
на одређено време због повећаног обима посла, а најдуже до 30.09.2022. год.

УСЛОВИ: Високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника, стручни испит; лиценца; специјалистички испит; најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. Кандидати су обавезни доставе: фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; фотокопију дипломе о завршеној специјализацији; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; доказ о радном искуству; фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору; фотокопију личне карте; фотокопију уверења о држављанству; фотокопију извода из Матичне књиге рођених; пријаву на оглас са кратком биографијом са наведеном адресом и контакт телефоном. Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос. Кандидати који буду примљени у радни однос дужни су да доставе оверене копије горе наведене документације.

Доктор стоматологије

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктор стоматологије. Кандидати су обавезни да доставе: фотокопију дипломе о завршеном стоматолошком факултету; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; доказ о радном искуству; фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе ил решења о упису у комору; фотокопију личне карте; фотокопију уверења о држављанству; фотокопију извода из матичне књиге рођених; пријаву на оглас са кратком биографијом са наведеном адресом и контакт телефоном. 

ОСТАЛО: Пријаве се подносе на наведену адресу, са назнаком „за оглас”, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове. Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.