Послови

25.11.2022.

Доктор медицине; Лабораторијски техничар

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ Београд

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
11000 Београд, Светог Саве 31

 

Доктор медицине
на одређено време до три месеца, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. Кандидат је дужан достави: фотокопију дипломе, фотокопију лиценце, уверење о положеном стручном испиту, кратку биографију.

 

Лабораторијски техничар
у дијагностици, на одређено време до три месеца, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Кандидат је дужан да достави: фотокопију дипломе, фотокопију лиценце, уверење о положеном стручном испиту, кратку биографију.

 

ОСТАЛО: одлука о избору кандидата биће објављена на сајту Института за трансфузију крви Србије www.nbti.org.rs у делу Огласи и конкурси и неће се достављати учесницима јавног конкурса. Пријаве се подносе поштом или лично на наведену адресу Института, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Достављена документа се не враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.