Послови

27.06.2022.

Доктор медицине изабрани лекар у служби опште медицине

ДОМ ЗДРАВЉА “ВРАЧАР” 11000 Београд, Велимира Бате Живојиновића 16

ДОМ ЗДРАВЉА “ВРАЧАР”
11000 Београд, Велимира Бате Живојиновића 16

Доктор медицине изабрани лекар у служби опште медицине

УСЛОВИ: високо образовање: – на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; – на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, пробни рад у трајању од 6 месеци; положен стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. Кандидати прилажу следећу документацију: пријаву на оглас; кратку биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце; фотокопију уверења о држављанству. Приликом заснивања радног односа на неодређено време, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за радно место на које се прима. По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима. Пријаве доставити на наведену адресу, са назнаком „за конкурс“ (доктор медицине), у року од 8 дана од дана објављивања огласа.