Послови

30.11.2022.

Директор

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: сходно члану 25 Статута за кандидата за директора утврђују се следећи услови:

  1. стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,специјалистичким академским студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
  2. да има радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим местима;
  3. да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора;
  4. активно знање најмање једног страног језика;
  5. држављанство Републике Србије;
  6. општа здравствена способност.

ОСТАЛО: сходно члану 26 Статута конкурсна документација за избор кандидата за директора треба да садржи следеће доказе:
1) предлог програма рада и развоја Установе за период од четири године;
2) диплому или уверење о стеченој стручној спреми;
3) радну књижицу, односно други доказ о радном искуству (уговори, потврде и др.), из којих се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство;
4) биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима;
5) уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности;
6) уверење да кандидат није правноснажно осуђиван;
7) уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
8) извод из матичне књиге рођених;
9) фотокопију личне карте.

Докази из става се прилажу у оригиналу или копији овереној код надлежног органа.

Управни одбор обавља разговоре са кандидатима, и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса, доставља Оснивачу записник о обављеним разговорима и образложени предлог листе кандидата, пo aзбучном реду, са мишљењем о стручним и организационим способностима сваког кандидата.
Приликом састављања листе кандидата, Управни одбор ће ценити и следеће чињенице:
1) да кандидат познаје пословање установа у области туризма;
2) да кандидат поседује руководеће искуство;
3) квалитет предложеног програма рада и развоја Установе, из поднете конкурсне документације.

Јавни конкурс није успео ако Управни одбор утврди да нема кандидата који испуњава услове да уђе у изборни поступак. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у дневним новинама „Политика“ (објављен 30.11.), које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и оглашава се на званичним интернет странама Националне службе за запошљавање, на огласној табли или у просторијама ТООГМ. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова, доставити на адресу ТООГМ, Карађорђева 3. 32300 Горњи Милановац, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви докази, УО одбацује закључком против кога се може изјавити жалба Оснивачу, у року од три дана од достављања закључка. Жалба не задржава извршење закључка. О одлуци Оснивача о именовању директора обавештава се сваки учесник конкурса.