Послови

27.06.2022.

Директор

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ПЕТРОВАРАДИН Петроварадин, Штросмајерова 22

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ПЕТРОВАРАДИН

Петроварадин, Штросмајерова 22

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: 1) стечено високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године из научне, односно стручне области у оквиру поља друштвено-хуманистичких наука (области: економске науке, правне науке, историјске науке и археолошке науке), техничко- технолошких наука (области: архитектура, грађевинско инжењерство, технолошко инжењерство), природно-математичких наука (области: физичко-хемијске науке и хемијске науке) и поља уметности (области: ликовне уметности, примењене уметности и дизајн); 2) држављанство Републике Србије; 3) општа здравствена способност; 4) најмање 5 година радног искуства у култури; 5) да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора.

ОСТАЛО: кандидати су обавезни да уз пријаву поднесу следеће доказе: 1) предлог програма рада и развоја Покрајинског завода за заштиту споменика културе за период од четири године; 2) оверену копију о стеченој стручној спреми; 3) оверену копију радне књижице, односно доказ о радном искуству (уговори о раду, потврде и други докази из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); 4) биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима; 5) уверење основног и вишег суда да се против лица не води кривични поступак и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности (издато након објављивања конкурса); 6) оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); 7) оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 8) фотокопију личне карте; 9) лекарско уверење (не старије од шест месеци).

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства (радни стаж) са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорнoстима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима пословања.

Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор ће одбацити закључком, против којег се може изјавити посебна жалба Оснивачу, посредством Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама (Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад) у  року од три дана од дана достављања закључка.

Пријаве са доказима о испуњавању услова са назнаком „Конкурс за директора“, подносе се писаним путем на адресу: Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин, Штросмајерова 22, 21131 Петроварадин, или лично, сваког радног дана од 9-14 часова, у року од 10 дана од дана објављивања јавног конкурса. Пријаве на конкурс доставити у затвореној коверти. Сва обавештења о јавном конкурсу можете добити путем телефона 021/431-211, Сања Милетић.