Послови

26.01.2022.

Директор

МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ

МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ

Директор Музеја наивне и маргиналне уметности
на мандатни период од четири године.

УСЛОВИ: оглас о расписивању Јавног конкурса за именовање директора Музеја наивне и маргиналне уметности објављује се одмах по доношењу ове одлуке у дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, на званичним интернет странама Националне службе за запошљавање и Музеја наивне и маргиналне уметности и на огласној табли Музеја, следеће садржине:

I   Подаци о установи: Музеј наивне и маргиналне уметности Јагодина, Бошка Ђуричића бр.10

II  Услови које кандидат за директора мора да испуњава: 1. високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има најмање пет година радног искуства у култури; 3. да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора; 4. држављанство Републике Србије; 5. знање једног светског језика; 6. знање рада на рачунару; 7. општа здравствена способност

III Докази који се прилажу приликом пријаве на јавни конкурс:

1. предлог програма рада и развоја Музеја за период од четири године; 2. диплому о стеченом високом образовању; 3. оверену потврду послодавца, оверену копију решења или уговора/анекса уговора о раду којима се потврђује радно искуство с високим образовањем у области културе, односно радно искуство на пословима руковођења; 4. биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима; 5. уверење да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности; 6. уверење да кандидат није правноснажно осуђиван; 7. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); 8. извод из матичне књиге рођених; 9. фотокопију или очитану личну карту; 10. лекарско уверење – доказ о општој здравственој способности; 11. доказ о знању светског језика (диплома факултета, потврда о положеном испиту на студијама или уверење  потврда референтне акредитоване установе); 12. Доказ о познавању основних програма за рад на персоналном рачунару (сведочанство или диплома на основу које се потврђује да је кандидат током процеса основног, средњег или високог образовања похађао наставу из предмета који обухвата информатику или уверење – потврда референтне акредитоване установе) или провера рада на рачунару од стране лица распоређеног на пословима информационих технологија. Докази из става 1. овог члана прилажу се у оригиналу или копији која је оверена у општинском односно градском органу управе, суду или код јавног бележника.

IV Рок и начин подношења пријаве:
Пријава на Јавни конкурс са доказима, уз име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке за контакт (телефон и електронска пошта) и потпис кандидата, подноси се писаним путем препорученом пошиљком у затвореној коверти на адресу: Музеј наивне и маргиналне уметности , ул.Бошка Ђуричића број 10, 35000 Јагодина, са назнаком „за јавни конкурс – именовање директора Музеја наивне и маргиналне уметности“ или се доставља лично сваког радног дана од 09:00 до 15:00 часова на адресу Музеја. Рок за подношење пријава кандидата на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања (оглашавања) јавног конкурса у jeдном дневном листу који се дитрибуира на територији Републике Србије. Ако последњи дан рока пада на дан у коме Установа не ради, рок истиче кад протекне први наредни радни дан. Благовременом пријавом сматра се она која је примљена од стране Музеја наивне и маргиналне уметности у року утврђеном конкурсом. Под потпуном пријавом сматра се пријава која у прилогу садржи сва документа назначена у конкурсу. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор одбацује решењем против кога се може изјавити жалба Министарству културе и информисања у складу са законом којим се уређује управни поступак. Жалба не задржава извршење решења.

V Подаци о изборном поступку:
Управни одбор Музеја наивне и маргиналне уметности прегледа све приспеле пријаве на конкурс. Разматрају се само благовремене и потпуне пријаве кандидата који се позивају на разговор о: квалитету и одрживости предложеног програма рада и развоја Музеја наивне и маргиналне уметности, познавању пословања установа културе у области заштите културног наслеђа и поседовању додатних звања (академска, научна, звања у области културе-заштите културног наслеђа) односно о томе да ли је кандидат стручњак потврђеног реномеа. Управни одбор обавља разговоре са кандидатима и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса, доставља Министарству културе и информисања записник о обављеним разговорима и образложени предлог листе кандидата, по азбучном реду, с мишљењем о стручним и организационим способностима сваког кандидата. Датум разговора са кандидатима биће одређен накнадно, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Приликом састављања листе кандидата, Управни одбор ће ценити и следеће чињенице: 1. да кандидат познаје пословање установа културе у области заштите културног наслеђа; 2. да кандидат поседује додатна знања (академска, научна, звања у области културе-заштите културног наслеђа), односно да је кандидат стручњак потврђеног реномеа; 3. квалитет и одрживост предложеног програма рада и развоја Музеја из поднете конкурсне документације.

Министарство предлаже Влади кандидата за директора с листе кандидата или је
обавештава о разлозима неприхватања исте. Директора именује Влада Републике Србије на период од 4  четири године. О одлуци Владе о именовању директора обавештавају се сви учесници конкурса који су ушли у изборни поступак.

VI  За издавање обавештења о конкурсу задужена је Биљана Благојевић, телефон 069/144-0155, радним данима од 11:00 до 15:00 сати.

VII Оглас о расписиавњу Јавног конкурса за именовање директора Музеја наивне и маргиналне уметности објављује се у дневном листу који се дистрибуира на територији Републике Србије и на званичним интернет странама Националне службе за запошљавање и Музеја наивне и маргиналне уметности и на огласној табли Музеја наивне и маргиналне уметности.