Шта је још потребно знати о новчаној накнади

Право на здравствено осигурање и пензијско и инвалидско осигурање

Корисник новчане накнаду има право на здравствено и пензијско и инвалидско осигурање за време трајања права на новчану накнаду.

Чланови породице корисника новчане накнаде имају право на здравствено осигурање ако нису здравствено осигурани по другом основу.

Престанак права на новчану накнаду

Кориснику новчане накнаде престаје право на новчану накнаду, ако:

  • се брише са евиденције, у складу са овим законом;
  • престане да се води евиденција о незапосленом, у складу са законом;
  • не обавести Националну службу у року од 5 дана о промени која је услов или основ за стицање, остваривање или престанак права на новчану накнаду;
  • се од стране надлежног органа утврди да ради код послодавца без уговора о раду или уговора о привременим и повременим пословима;
  • поднесе захтев за престанак права.

Обустављање исплате новчане накнаде

Исплата новчане накнаде кориснику се обуставља за време за које мирују права по основу незапослености, и то:

  • трајања уговора о обављању привремених и повремених послова;
  • одслужења или дослужења војног рока;
  • издржавања казне затвора, трајања притвора,  изречене мере безбедности, васпитне или заштитне мере, у трајању до шест месеци;
  • боравка у иностранству у случају када је незапослени или његов брачни друг упућен на рад у иностранство у оквиру међународно-техничке или просветно-културне сарадње у дипломатска, конзуларна и друга представништва;

По  престанку  наведених  разлога,  незапослени  остварује  право  на  исплату  новчане накнаде за преостало време за које је признато право на новчану накнаду ако се пријави и поднесе захтев за остваривање права у року од 30 дана.

Поновно стицање права на новчану накнаду

Корисник новчане накнаде, којем је престало право на новчану накнаду, може да оствари ово право ако поново испуни услов за стицање права на новчану накнаду, с тим што му се у стаж осигурања не урачунава стаж за који је остварио новчану накнаду.

Корисник новчане накнаде, којем је због заснивања радног односа или започињања осигурања по другом основу престало право на новчану накнаду пре истека времена за остваривање тог права, наставља да користи право на новчану накнаду за преостало време у утврђеном износу, ако поново постане незапослен и ако је то за њега повољније.

Једнократна исплата новчане накнаде

На  захтев  корисника новчане  накнаде  Национална  служба  може  да  исплати  новчану накнаду за случај незапослености у једнократном износу за самозапошљавање.

Подстицаји за кориснике новчане накнаде

Незапослено лице, које је корисник новчане накнаде за случај незапослености најмање три месеца од момента признавања права, а заснује радни однос на неодређено време, има право на једнократни подстицај за запошљавање у висини од 30% од укупног износа новчане накнаде, без доприноса за обавезно социјално осигурање, које би му била исплаћена за преостало време до истека права на новчану накнаду.

Корисник новчане накнаде може да оствари ово право само за заснивање једног радног односа у периоду трајања истог права на новчану накнаду, ако поднесе писмени захтев у року од 30 дана од дана заснивања тог радног односа.

Обавеза јављања корисника права на новчану накнаду

Корисник новчане накнаде дужан је да се лично јавља Националној служби за запошљавање ради обавештавања о могућностима и условима запослења и посредовања у запошљавању сваких 30 дана, у складу са индивидуалним планом запошљавања.

Неосновано исплаћена новчана накнада

Незапослени коме је извршена исплата новчане накнаде на коју није имао право, дужан је да Националној служби врати примљене износе. О начину враћања дуга у ратама могуће је закључити и уговор о поравнању.

 

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати