Процена радне способности и могућности запослења или одржања запослења

Захтев за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења подноси се надлежној организационој јединици Националне службе за запошљавање (НСЗ).

Потребна документација:

1. Захтев за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења

2. Медицинска документација:

 • предлог за утврђивање инвалидности, односно предлог за вештачење са извештајем и мишљењем о здравственом стању и радној способности, попуњен од стране изабраног лекара (Образац 1 – утврђен Правилником РФ ПИО, не старији од 6 месеци)
 • отпусне листе са подацима о налазима и извршеним прегледима
 • специјалистички налази (не старији од 6 месеци)
 • дијагностички тестови
 • лабораторијски тестови (не старији од 6 месеци)
 • налаз психолога, односно закључак који обухвата оцену менталних способности, личности и понашања појединца (не старији од 6 месеци)
 • у случају вештачења професионалних болести и процене трајних последица проузрокованих повредама на раду, неопходна је и експертиза завода за медицину рада, Института за медицину рада Србије «Др Драгомир Карајовић», односно завода за здравствену заштиту радника.

3. Друга неопходна документација:

 • доказ о квалификацијама и радном искуству (диплома/уверење о стеченој квалификацији; уговор о раду или други документ којим се доказује радно искуство)
 • социјална анкета – подразумева разговор са стручним лицем из НСЗ и обавља се пре изласка на комисију за процену радне способности; разговор се заказује, а о термину ћете бити обавештени телефоном или писаним путем
 • решење о остваривању права по основу социјалне заштите (уколико поседујете)
 • решење/доказ о статусу особе са инвалидитетом (уколико поседујете).

Ако сте запослени, уз горе наведену документацију потребно је доставити и:

 • опис посла који обављате, као и предлог послова које бисте, према мишљењу послодавца, могли да обављате (издаје послодавац) и
 • доказ да су измирени трошкови процене радне способности.

Потребна документација се подноси у оригиналу или овереним фотокопијама (осим Обрасца 1, који се подноси у оригиналу).

Доказ о измирењу трошкова

За незапослена и лица запослена у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, трошкове процене радне способности сноси НСЗ.

Запослена лица самостално сносе трошкове процене или то чини послодавац код кога се лице налази у радном односу у моменту подношења захтева, уплатом износа од 4.700 динара на подрачун надлежне филијале НСЗ.

Друга лица која траже запослење самостално сносе трошкове процене, уплатом износа од 4.700 динара на подрачун надлежне филијале НСЗ. Доказом о уплати се сматра: уплатница, налог за пренос или извод из банке, који мора садржати податке о лицу на које се уплата односи (име и презиме, ЈМБГ).

СПИСАК ПОДРАЧУНА ФИЛИЈАЛА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Подношење захтева

Захтев уз одговарајућу медицинску и другу неопходну документацију подносите надлежној организационој јединици НСЗ, према месту пребивалишта.

Изузетно, захтев за процену радне способности можете поднети и уз захтев за остваривање права на инвалидску пензију - надлежној филијали Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. Уколико не остварите право на инвалидску пензију (потпуни губитак радне спосособности), Републички фонд ће ваш захтев са пратећом документацијом проследити Националној служби за запошљавање на процену радне способности.

Комисија за процену радне способности

Када ваш захтев буде комплетиран, односно прибављена сва пратећа документација, Национална служба за запошљавање ће вас обавестити о тачном времену и месту одржавања комисије за процену радне способности. Процена се врши у просторијама НСЗ и неопходно је лично присуство.

Оцену радне способности врши комисија органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, коју чине: лекар вештак Републичког фонда, специјалиста медицине рада, психолог и стручни радник из НСЗ.

Комисија сачињава Налаз, мишљење и оцену радне способности, на основу чега Национална служба за запошљавање доноси Решење о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења. Решење се доставља подносиоцу захтева путем поште, а може се преузети и лично, у просторијама НСЗ.

Радна способност се оцењује на основу следеће скале:

0.    степен – ако не постоје тешкоће и препреке на раду, односно уколико су занемарљиве и не утичу на радну способност

1.    степен – ако су тешкоће и препреке мале и утичу на радну способност у односу на занимање или послове које лице може да обавља, а омогућавају запошљавање под општим условима

2.    степен – ако су тешкоће и препреке умерене, односно знатне у односу на занимање или послове које лице може да обавља, а омогућавају запошљавање под посебним условима

3.    степен – ако су тешкоће и препреке потпуне или вишеструке, односно лице се не може запослити или одржати запослење ни под општим ни под посебним условима, односно чији је радни учинак мањи од једне трећине радног учинка запосленог на уобичајеном радном месту, без обзира на занимање или послове.

Лице коме је утврђен 0. степен, у складу са Законом, не стиче статус особе са инвалидитетом.

По жалби на решење о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења, решава министар надлежан за послове запошљавања. Жалба се изјављује Националној служби за запошљавање. 

У складу са Законом о републичким административним таксама, наплаћује се такса на изјављену жалбу на Решење о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења:

Такса за жалбу, наплаћује се по тарифном броју 6
Износ: 490,00 динара
Прималац: Буџет Републике Србије
Рачун: 840-742221843-57

ПОЗИВ НА БРОЈ – ШИФАРНИК ОПШТИНА 

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати