Отворени Балкан

Поштовани , 

Обавештавамо Вас да  су у Републици Србији почев од 1. марта 2024.године ипуњени услови за почетак примене Споразума о условима за слободан приступ тржишту рада на Западном Балкану ( у даљем тексту Споразум), који  је потписан у Тирани 2021 године , а који је  Законом о потврђивању Споразума о условима за слободан приступ тржишту рада на Западном Балкану ( "Службени гласник РС - Међународни уговори", број 27 од 30. децембра 2021. године) потврдила Народна скупштина Републике Србије .

Полазећи од значаја слободе кретања радника, са идејом обезбеђивања напретка и економског просперитета држава уговорница Споразумом је  изражена воља за јачањем регионалне сарадње и узајамног разумевања, са циљем доприношења економском развоју и увећању економског раста, инвестиција и запошљавања на Западном Балкану.

Указујемо на одредбе споразума које су од значаја за поступање Националне службе за запошљавање:

Држављани Уговорних страна ( Републике Србије, Републике Албаније и Републике Северне Македоније) , на које се овај споразум примењује, имају право да се слободно крећу, бораве и раде на територијама Уговорних страна, у складу са овим споразумом.

За сврху овог споразума, следећи термини имају значење:

1) „Држављанин” – лице које има држављанство једне од Уговорних страна,

2) „Национално законодавство” – закони и други нормативни акти који су на снази у једној од Уговорних страна,

3) „Страна пријема” – Уговорна страна на чију територију држављанин друге Уговорне стране улази, борави и ради,

4) „Идентификациони број Отвореног Балкана” – јединствени идентификациони број који је Уговорна страна чије држављанство има издала држављанину, у складу са Споразумом о повезивању шема електронске идентификације грађана Западног Балкана, у сврху коришћења електронских услуга у оквиру иницијативе Отворени Балкан.

Споразум прописује да држављани других Уговорних страна имају једнак приступ тржишту рада у Страни пријема, у складу са споразумом и националним законодавством.

Чланом 7.Споразума , којим се уређује приступ тржишту рада прописано је да ће :

„ Ради остваривања права на слободан приступ тржишту рада, држављанин Уговорне стране регистровати личне и друге податке, на начин како то захтева одговарајућа електронска услуга израђена од стране сваке Уговорне стране, у складу са националним законодавством и Споразумом о повезивању шема електронске идентификације грађана Западног Балкана.

Регистрација из става 1. овог члана може се извршити пре уласка на територију Стране пријема, или након уласка, али не касније од 90 дана од дана уласка на територију Стране пријема.

Сматра се да је држављанин Уговорне стране коме је претходно одређен Идентификациони број Отвореног Балкана, извршио регистрацију за слободан приступ тржишту рада на територији Стране пријема, након што електронским путем буде обавештен да је процедура регистрације завршена и да му је слободан приступ тржишту рада одобрен, чиме стиче право на слободан приступ тржишту рада.

Одобрење из става 3. овог члана омогућава држављанину Уговорне стране да борави на територији Стране пријема до две (2) године, укључујући могућност да, након истека одобрења, изврши поновну регистрацију, уколико су испуњени услови прописани у чл. 4. и 6. овог споразума.

Одобрење за слободан приступ тржишту рада омогућава остваривање права на запослење, без потребе прибављања дозволе за рад и дозволе боравка у Страни пријема, укључујући и право на ослобађање плаћања такси прописаних националним законодавством.

Одобрење за слободан приступ тржишту рада у Страни пријема искључује право на државне подстицаје за запошљавање, изузев ако Уговорне стране нису другачије договориле.“

У случају да пријава за слободан приступ тржишту рада не буде одобрена, примењује се национално законодавство Стране пријема, о чему се подносилац пријаве обавештава електронским путем.

Одобрење за слободан приступ тржишту рада престаје да важи уколико се боравак држављанина Уговорне стране на територији Стране пријема, у складу са националним законодавством, накнадно откаже, у случају да се накнадно открије да је одобрење за слободан приступ тржишту рада издато на основу лажних информација или на основу прикривања стварне сврхе и околности везаних за запослење, или уколико су разлози због којих је одобрење за слободан приступ тржишту рада издато, престали да постоје.

Свако питање које није регулисано  споразумом предмет је националног законодавства Стране пријема.

Овај споразум не утиче на права и обавезе Уговорних страна које произилазе из других међународних споразума, чије су оне потписнице, као што су закључени споразуми о социјалном осигурању односно социјалној сигурности. Република Србија има закључен Споразум о социјалној сигурности са Републиком Северном Македонијом .

Протоколом о спровођењу Споразума о условима за слободан приступ тржишту рада на Западном Балкану ближе је прописан поступак издавања и садржина Одобрења за слободан приступ тржишту рада .

Одобрење за слободан приступ тржишту рада је електронски документ којем је придружем електронски печат и који издају надлежни органи уговорних страна.

Изглед и садржај Одобрења за слободан приступ тржишту рада дати су у прилогу Протокола о спровођењу Споразума о условима за слободан приступ тржишту рада на Западном Балкану  и његов су саставни део.

За Републику Србију Одобрење за слободан приступ тржишту рада издаје НСЗ са електронским печатом Канцеларије за информационе технологије и Е управу.

У оквиру иницијативе за Отворени Балкан потписани су и :

Споразум о међусобном повезивању шема за електронску идентификацију грађана Западног Балкана - потписан у децембру 2021. године. Овај споразум прописује поступак за слободан приступ тржишту рада - сваки држављанин може да се обрати својој локалној е-Управи и затражи да му се изда Отворени Балкан ИД број, на основу ког може слободно приступити тржишту радне снаге било где у оквиру Отвореног Балкана. ОБ ИД број је тако осмишљен да он осим за потребе слободног приступа тржишту рада може да послужи и за друге, услуге у оквиру иницијативе ОБ.

Споразум о међусобном признавању академских квалификација – потписан у јуну 2022. године, који има за циљ да омогући лакши приступ тржишту рада кроз бржи и ефикаснији поступак међусобног признавања академских квалификација за грађане Отвореног Балкана. 

С поштовањем, 
 

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати