Обуке за тржиште рада

Обуке се реализују у складу са Годишњим програмом додатног образовања и обука и Каталогом обука, који је резултат анализе анкете послодаваца и прогноза потреба тржишта рада, предлога филијала датих на основу потреба локалног тржишта рада, дефинисаних мера у индивидуалним плановима запошљавања незапослених лица и осталих релевантних параметара, а након спроведеног поступка јавне набавке за избор извођача, у складу са прописима којима се регулишу јавне набавке.

Обуке у 2021. години:

 • обуке за особе са инвалидитетом
  (могу се реализовати у складу са програмом обуке за које је издато Одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације, министарства надлежног за послове запошљавања)

Планирано је укључивање 400 незапослених лица.

 • Обуке за остала незапослена лица
  (по програмима које спроводе јавно признати организатори активности образовања одраслих)

Планирано је укључивање 500 незапослених лица.

 • Обуке за лица без завршене средње школе и лица која завршавају основно образовање по моделу функционалног основног образовања одраслих (ФООО) (спроводе јавно признати организатори активности образовања одраслих (ЈПОА) и/или средње стручне школе који издају јавно признату исправу)

Планирано је укључивање 200 незапослених лица.

 • Специјалистичке информатичке обуке у складу са потребама тржишта рада спроводе лиценцирани извођачи. Приоритет приликом укључивања имају незапослене жене на евиденцији Националне службе за запошљавање.

Планирано је укључивање 1.000 незапослених лица.

За време трајања обуке, у складу са уговором, Национална служба исплаћује

 • за извођача обуке
  -    трошкове реализације програма обуке
 • за полазника обуке
  -    месечну новчану помоћ у висини до 7.000,00 динара,
  -    новчана средства на име трошкове превоза,
  -    врши обрачун и уплату доприноса за осигурање за случај повреде на раду и професионалне болести у складу са законом;
 • за полазника обуке – особу са инвалидитетом
  -    трошкове превоза за незапослену особу са инвалидитетом и за пратиоца, уколико је потребан, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, у висини неопорезивог износа,
  -    месечну новчану помоћ у висини од 20% минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, ако се обука изводи у трајању од најмање 100 часова и ако особа са инвалидитетом није корисник новчане накнаде за случај незапослености, у складу са законом,
  -    врши обрачун и уплату доприноса за осигурање за случај повреде на раду и професионалне болести у складу са законом.

   

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати