Обуке за тржиште рада

Обуке за тржиште рада су мера активне политике запошљавања, која је намењена, пре свега, незапосленима.

Циљ ове мере је подизање нивоа компетентности, конкурентности и запошљивости незапослених лица кроз стицање додатних знања и вештина за обављање послова у оквиру стеченог или новог занимања.  Врсте обука за тржиште рада су усклађене са потребама локалног тржишта рада и послодаваца, као и утврђеним потребама лица.

Циљне групе незапослених којима је ова мера приоритетно намењена су лица која припадају некој од категорија теже запошљивих лица, као што су на пример лица без квалификације или са ниским квалификацијама, дугорочно незапослена лица, лица старија од 50 година или друге објективне околности због којих се лица теже запошљавају.

Обуке се реализују у складу са Годишњим програмом додатног образовања и обука и Каталогом обука, који је резултат анализе анкете послодаваца и прогноза потреба тржишта рада, предлога филијала датих на основу потреба локалног тржишта рада, дефинисаних мера у индивидуалним плановима запошљавања незапослених лица и осталих релевантних параметара, а након спроведеног поступка јавне набавке за избор извођача, у складу са прописима којима се регулишу јавне набавке.

Обуке у 2024. години

  • Обуке за остала незапослена лица спроводе јавно признати организатори активности образовања одраслих. Планирано је укључивање 500 осталих незапослених лица. 
  • Обуке за лица без завршене средње школе и лица која завршавају основно образовање по моделу ФООО спроводе јавно признати организатори активности образовања одраслих и/или средње стручне школе који издају јавно признату исправу. Планирано је укључивање 200 незапослених лица из наведених категорија. 
  • Обуке за особе са инвалидитетом спроводе носиоци професионалне рехабилитације који имају Одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације министарства надлежног за послове запошљавања. Планирано је укључивање 500 особа са инвалидитетом. 

Каталог обука – види овде>>

За време трајања обуке, у складу са уговором НСЗ исплаћује:

-    за извођача обуке 

  • трошкове реализације програма обуке

-    за полазника обуке, осим за лица која похађају онлајн обуке:  

  • месечну новчану помоћ у висини до 30.000,00 динара,
  • новчана средства на име трошкове превоза,
  • врши обрачун и уплату доприноса за осигурање за случај повреде на раду и професионалне болести у складу са законом;

-    за полазника обуке – особу са инвалидитетом

  • месечну новчану помоћ у висини од 20% минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, ако се обука изводи у трајању од најмање 100 часова, у складу са законом,
  • трошкове превоза за особу са инвалидитетом и за пратиоца, уколико је потребан, у складу са законом, у висини неопорезивог износа,
  • врши обрачун и уплату доприноса за осигурање за случај повреде на раду и професионалне болести у складу са законом.

За полазника обуке – особу са инвалидитетом укљученог у обуку у трајању до 100 часова, исплаћује се новчана помоћ утврђена за остале полазнике обуке.

Уколико је повољније за полазника обуке – особу са инвалидитетом, исплаћује се износ месечне новчане помоћи и трошкова превоза у висини утврђеног износа за полазнике обуке.

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати