Обуке на захтев послодавца

Мера обука на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању обуке незапосленог ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање нема лица са потребним знањима и вештинама, односно постојећа знања и вештине не одговарају потребама конкретног радног места.

Мера обука на захтев послодавца подразумева:

  • реализацију обуке у трајању до 960 часова (у зависности од врсте, сложености послова и других елемената од значаја за трајање обуке), у складу са стандардима нивоа обука, или посебним законом или правилником, или реализацију обуке за особе са инвалидитетом у складу са програмом обуке за коју је издато одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације министарства надлежног за послове запошљавања и
  • заснивање радног односа са најмање 50% полазника који су са успехом завршили обуку и задржавање у радном односу најмање 6 месеци од датума заснивања радног односа

За реализацију обуке Национална служба:

1. послодавцу на основу захтева може да исплати:

- средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке, зависно од дужине трајања теоријско-практичне обуке, а највише до 200.000,00 динара по полазнику и то у два дела:

  • први део од 50% укупних средстава по отпочињању обуке и
  • други део након завршетка обуке, односно по достављању доказа да су полазници обучени (25% укупних средстава) или обучени и запослени (50% укупних средстава);

 

2. незапосленом полазнику исплаћује:

- месечну новчану помоћ у висини од 30.000,00 динарa за пун фонд часова,
- средства за трошкове превоза;

3. незапосленом полазнику - особи са инвалидитетом исплаћује:

- месечну новчану помоћ у висини 20% минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, за пун фонд часова, ако се обука изводи у трајању од најмање 100 часова и ако особа са инвалидитетом није корисник новчане накнаде за случај незапослености, у складу са законом,
- средства за трошкове превоза, и за пратиоца ако је потребан, у висини неопорезивог износа, у складу са законом.
Уколико је повољније, за незапосленог полазника обуке – особу са инвалидитетом исплаћује се износ месечне новчане помоћи и трошкова превоза у висини утврђеног износа за незапосленог полазника обуке – остала лица.

4. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести за полазнике обуке, у складу са законом.

Право учешћа у реализацији мере обука на захтев послодавца може остварити послодавац под условом да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%), односно да је предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом које послује са већинским државним капиталом, да има кадровске капацитете за реализацију програма обуке, односно да обезбеди инструктора и да има техничке, просторне и друге капацитете за реализацију обуке.

За реализацију обуке на захтев послодавца за незапослене особе са инвалидитетом, послодавац мора да испуњава кадровске, техничке, просторне и друге капацитете за реализацију програма обуке у складу са одобрењем за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације издатим од стране министарства надлежног за послове запошљавања.

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати