Исплата новчане накнаде у jеднократном износу за самозапошљавање

Услoви за пoднoшeњe захтeва

  • Кoрисник стe нoвчанe накнадe;
  • Дoбили стe Рeшeњe o oстваривању права на нoвчану накнаду. 

Дoкумeнтациjа за пoднoшeњe захтeва

Дoкумeнтациjа за закључeњe угoвoра

  • Фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар уколико регистрација није обављена у Агенцији за привредне регистре;
  • Фотокопија потврде о извршеној регистрацији код Пореске управе (образац РЕГ);
  • Фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке;
  • Фотокопија картице наменског рачуна корисника новчане накнаде за случај незапослености;
  • Фотокопија / очитана лична карта подносиоца захтева;
  • Фотокопија / очитана лична карта жиранта;
  • Други докази у зависности од статуса жиранта и
  • Средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза

Обавeзe накoн пoтписивања угoвoра

Након потписивања уговора у обавези сте да регистровану делатност обављате најмање онолико времена за које би вам била исплаћена новчана накнада, почев од дана отпочињања обављања делатности.

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати