Приjава и документациjа

На евиденцију Националне службе за запошљавање (НСЗ) могу да се пријаве:

 • незапослени који тражи посао
 • запослени који тражи промену запослења
 • другa лицa које тражe запослење.

Незапослени који тражи посао јесте лице од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, односно најкасније до 65 година живота, способно и одмах спремно да ради, које није засновало радни однос или на други начин остварило право на рад, а које се води на евиденцији незапослених и активно тражи запослење.

Запослени који тражи промену запослења јесте лице које је у радном односу или је на други начин остварило право на рад, а које активно тражи промену запослења и води се на евиденцији лица која траже промену запослења.

Друго лице које тражи запослење јесте лице старије од 15 година живота које тражи запослење, а које се не може сматрати незапосленим или лицем које тражи промену запослења (ученици, студенти, пензионери, лица којима мирују права из радног односа и други).

Основна документација за пријављивање:

 • личнa картa или другa важећа јавнa исправa са фотографијом и подацима о лицу издатa од стране овлашћеног државног органа, у којој постоји податак о пребивалишту лица
 • доказ о школској спреми или стручној оспособљености (оригинал документа на увид)
 • акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
 • други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).

Додатна документација за особе са инвалидитетом:

 • доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Документација коју подносе страни држављани:

 • лична карта за странце, нострификована диплома (стално настањење)
 • пасош и нострификована диплома (привремени боравак).

Запослени који тражи промену запослења уз основну документацију, доставља и уговор о раду.

Друго лице које тражи запослење уз основну документацију, доставља:

 • ученици и студенти - потврду о статусу
 • пензионери - доказ/решење о пензионисању
 • лица којима мирују права из радног односа - доказ/решење о мировању радног односа.

Где се пријавити?

Пријављивање на евиденцију Националне службе за запошљавање обавља се лично, у организационим јединицама НСЗ, према месту пребивалишта, односно месту рада или престанка радног односа, ако у том месту имате боравиште.

Услуге Националне службе за запошљавање којима се пружа подршка у тражењу посла и увећавају ваше могућности за запошљавање:

 • Саветовање у процесу тражења посла
 • Информисање о слободним радним местима:
  • саветник за запошљавање
  • самоуслужни систем у филијали НСЗ
  • публикација ''Послови''
  • огласна табла у филијали НСЗ
  • сајт: www.nsz.gov.rs
  • Центар за информисање и професионално саветовање (ЦИПС) у Београду, Нишу и Новом Саду
 • Обука за активно тражење посла
 • Клуб за тражење посла
 • Тренинг самоефикасности
 • Програми обука и стручног оспособљавања
 • Јавни радови
 • Програми самозапошљавања
 • Субвенција за запошљавање
 • Обуке за покретање сопственог бизниса
 • Професионална рехабилитација, програми запошљавања и мере подршке у запошљавању особа са инвалидитетом

Незапослена лица пријавом на евиденцију Националне службе за запошљавање остварују право на:

 • обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
 • посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
 • професионалну оријентацију и саветовање о планирању каријере
 • учешће у мерама активне политике запошљавања, у складу са својим потребама и потребама тржишта рада.

Запослени који тражи промену запослења и друго лице које тражи запослење остварују право на информисање, саветовање и посредовање у запошљавању.

Право на новчану накнаду

Право на новчану накнаду имају незапослена лица пријављена на евиденцију НСЗ, која су била обавезно осигурана за случај незапослености најмање 12 месеци непрекидно или са прекидима последњих 18 месеци, под условом да је радни однос престао без њихове воље и кривице (истек рада на одређено време, стечај, ликвидација и остали случајеви престанка радног односа, у складу са законом).

Незапослени коме је радни однос, односно осигурање престало његовом вољом или кривицом, односно ако је радни однос престао својевољним опредељивањем за отпремнину, новчану накнаду или посебну новчану накнаду по одлуци Владе о утврђивању програма решавања вишка запослених, у већем износу од износа отпремнине утврђене Законом о раду, може да оствари право на новчану накнаду ако поново испуни услове из члана 66. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (оствари нови стаж у трајању од 12 месеци непрекидно или са прекидима у последњих 18 месеци).

Детаљније о новчаној накнади

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати