Мера приправништва

Мера приправништва за младе са високим образовањем подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у занимању за које је стечено високо образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, ако је то као услов за рад на одређеним пословима утврђено законом или правилником, уз заснивање радног односа.

Мера се реализује код послодавца који припада приватном сектору и траје у складу са законом, односно на основу правилника о организацији и систематизацији послова код послодавца.

Национална служба за запошљавање меру финансира најдуже до 12 месеци, и то:

  • до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
  • до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ.

Мера приправништва за младе са високим образовањем реализује се код послодавца који припада приватном сектору, који редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, има кадровске, просторне и техничке капацитете за реализацију мере.

Послодавцу током реализације мере Национална служба рефундира на месечном нивоу нето минималну зараду лица увећану за 20% (за пун фонд радних часова) и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, а послодавац је у обавези да приправнику исплаћује зараду у складу са законом.

Средства додељена по основу мере су помоћ мале вредности (de minimis помоћ).

Кандидат који се укључује у меру мора да има статус незапосленог лица, које се води на евиденцији Националне службе најмање три месеца,  најмање шести ниво квалификације, до 30 година старости,  да нема радног искуства у занимању за које је стечена квалификација или има радног искуства краће од времена утврђеног за приправнички стаж и да није у периоду од три месеца пре подношења захтева послодавца за учешће у мери билo у радном односу код тог послодавца.

Особе са инвалидитетом, Роми и Ромкиње и млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама, укључују се у меру, без обзира на године старости и дужину трајања евиденције о незапослености.

Мера приправништва за младе са средњим образовањем подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у занимању за које је стечено средње образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, ако је то као услов за рад на одређеним пословима утврђено законом или правилником, уз заснивање радног односа.

Мера се реализује код послодавца који припада приватном сектору и траје у складу са законом или правилником, а Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) учествује у финансирању мере најдуже до 6 месеци.

Незапослени који има радно искуство краће од времена утврђеног за приправнички стаж у занимању које је услов за рад на тим пословима, у меру се може укључити за преостало време потребно за стицање услова за полагање приправничког/стручног испита.

Послодавцу током реализације мере Национална служба рефундира на месечном нивоу нето минималну зараду лица (за пун фонд радних часова) и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, у трајању до 6 месеци, а послодавац је у обавези да приправнику исплаћује зараду у складу са законом.

Средства додељена по основу мере су помоћ мале вредности (de minimis помоћ).

Право учешћа у реализацији мере остварује кандидат под условом да:

  • има статус незапосленог лица, које се води на евиденцији Националне службе најмање три месеца,
  • има до 30 година старости,
  • задовољава опште и посебне услове за укључивање у меру у складу са важећим актима Националне службе
  • има стечену квалификацију на нивоу средњег образовања,
  • нема радног искуства у занимању за коју је стечено образовање или има радно искуство краће од времена утврђеног за приправнички стаж;
  • није у периоду од три месеца пре подношења захтева послодавца за учешће у мери билo у радном односу код тог послодавца.

Особе са инвалидитетом, Роми и Ромкиње и млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама, укључују се у меру, без обзира на године старости и дужину трајања евиденције о незапослености.

Право учешћа у реализацији мере приправништва може остварити послодавац  под условом: да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%), да је законом или правилником о организацији и систематизацији послова код послодавца прописана обавеза обављања приправничког стажа као услов за рад на одређеним пословима, да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних часова) и да има техничке, просторне и друге капацитете за реализацију мере

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати