Информација о подацима о чињеницама од значаја за поступање у предметима остваривања права на новчану накнаду

Одредбом  члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16) прописано је следеће:

 1. Орган је дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање (члан 9. став (3) овог закона).
 2. Ако службену евиденцију води други орган, орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није друкчије прописано. Ако се тражени подаци могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року.
 3. У поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 59. став (2) овог закона).

Значи, све податке о којима се води службена евиденција дужна је да прибави Национална служба за запошљавање ( у даљем тексту НСЗ), а  странка може изричито да  изјави да ће исте прибавити сама. Потребно је да странка укаже на  све чињенице које су од значаја за одлучивање у предметима, како би Национална служба за запошљавање податке о истима могла да прибави службеним путем.

У случају да је потребно прибавити податке о личности који се односе на треће лице, потребно је да странка обезбеди потписане изјаве о сагласности тих лица.

Потребни  подаци  и могући начин прибављања

УЗ ЗАХТЕВ ЗА НОВЧАНУ НАКНАДУ

Подносилац захтева доставља:

 • Решење/акт послодавца о престанку радног односа, престанку пробног рада, престанку привремених и повремених послова или  престанку функције изабраних и именованих и постављених лица;
 • Доказ о престанку радног односа у иностранству у складу са међудржавним споразумима о социјалном осигурању;
 • Потврду о заради, односно накнади зараде, плати, односно накнади плате, висини уговорене накнаде или основици за уплату доприноса коју  попуњава послодавац (НСЗ врши контролу у  Јединственој бази осигураника коју води  Централни регистар обавезног социјалног осигурања - ЦРОСО);
 • Радну књижицу (за лица којима стаж осигурања није у целости евидентиран у ЦРОСО)

НСЗ врши увид , прибавља  и обрађује податке службеним путем о:

 • отварању поступка стечаја или ликвидације.  Подносилац захтева - оснивач или члан привредног друштва доставља податак  за идентификацију привредног друштва у Агенцији за привредне регистре - у даљем тексту -АПР;
 • трајном или привременом престанку  обављања делатности предузетника (податак из АПР-а);
 • преносу оснивачких права оснивача, односно члана привредног друштва. Подносилац захтева- оснивач или члан привредног друштва доставља податак за идентификацију привредног друштва - (податак из АПР-а);
 • периодима осигурања –  НСЗ непосредно врши увид у  Јединствену базу ЦРОСО;
 • периоду осигурања  евидентираном у матичној евиденцији РФ ПИО (ако стаж осигурања није евидентиран у ЦРОСО или радној књижици и странка на исто укаже);
 • стажу осигурања  навршеном у иностранству - прибавља НСЗ у поступку спровођења међудржавних споразума о социјалном осигурању на основу доказа или изјаве странке;
 • основици за обрачун доприноса ако исту својим решењем утврђује Пореска управа;
 • ранијем коришћењу новчане накнаде – НСЗ врши непосредан увид у  податке  из евиденције о незапосленом лицу;
 • служењу војног рока -   прибавља НСЗ у Војном  одсеку према пребивалишту странке.

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ-  ОСИГУРАНО ЛИЦЕ (члан 79. )

Странка доставља

 • сагласност брачног друга или пунолетног детета за прибављање  личних података из службеих евиденција  других органа
 • доказ о школовању за дете

НСЗ врши увид , прибавља  и обрађује службеним путем:

 • податак из матичне књиге венчаних за брачног друга уз сагласност лица;
 • податак из матичне књиге рођених за дете, а за пунолетно дете уз његову сагласност;
 • податак о пријави пребивалишта за малолетно дете

ЗА НАСТАВЉАЊЕ ИСПЛАТЕ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ( члан 73.)

Странка доставља:

 • потврду о наступању привремене спречености за рад;
 • извештај о привременој спречености за рад ( дознака);
 • копију налаза надлежне лекарске комисије;
 • потврду стационарне здравствене установе за незапосленог који се налази на болничком лечењу;
 • „дознаку“ о отвореном породиљском одсуству или решење послодавца ако је породиљско одсуство почело пре престанка радног односа или престанка  последњег осигурања;
 • налаз комисије о посебној нези детета.

НСЗ врши увид , прибавља  и обрађује податке службеним путем о

 • закљученом уговору између незапосленог лица и Националне службе за запошљавање о  додатном образовању и обуци.
 • рођењу детета из матичне књиге рођених.

ЗА ПРЕСТАНАК ПРАВА НА НОВЧАНУ НАКНАДУ ( Члан 76.)

Странка доставља

 • странка је дужна да обавести НСЗ о  чињеницама  које су од утицаја на престанак права у року од 5 дана од настанка истих тако што ће доставити доказ (уговор о раду, пријава на осигурање) или  на други  погодан начин обавестити НСЗ ( о начину обавештавања договориће се са својим саветником за  запошљавање) које запослени у НСЗ проверава у бази ЦРОСО.
 • захтев за престанак права

НСЗ врши увид , прибавља  и обрађује податке службеним путем о

 • брисању са евиденције и престанку евиденције ( увидом у евиденцију НСЗ)

ЗА ОБУСТАВУ ИСПЛАТЕ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ( члан 75.)

Странка доставља податке о:

 • започињању привремених и повремених послове ( акт послодавца или пријава на осигурање),  а може да обавести НСЗ која проверава податак о пријави на осигурање у бази ЦРОСО;
 • одслужењу или дослужењу војног рока – странка може да достави доказ или да обавести НСЗ  која податак може прибавити и по службеној дужности;
 • правоснажној одлуци надлежног органа о започињању издржавања казне затвора, трајању притвора, изреченој мери безбедности, васпитној или заштитној мери;
 • упућивању на рад или престанку рада незапосленог или његовог брачног друга у иностранству у оквиру међународно–техничке или просветно-културне сарадње у дипломатским, конзуларним и другим представништвима –странка може да достави уговор, а може да обавести НСЗ која проверава податак о пријави на осигурање у бази ЦРОСО.

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати