Субвенциjа за самозапошљавање

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослени може да оствари под условом да је:

 • у моменту подношења захтева за доделу субвенције за самозапошљавање пријављен на евиденцију незапослених Националне службе;
 • завршио обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације до дана подношења захтева;
 • испунио раније обавезе и измирио сва дуговања према Националној служби до дана подношења захтева и
 • у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи.

Документација за подношење захтева:

 • попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне службе и
 • доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе.

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења. 

Документација за закључивање уговора:

 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико није регистрован у Агенцији за привредне регистре (АПР),
 • фотокопија потврде о извршеној регистрацији код Пореске управе (образац РЕГ),
 • фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке,
 • фотокопија / очитана лична карта подносиоца захтева,
 • средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза,
 • фотокопија / очитана лична карта жиранта и
 • други докази у зависности од статуса жиранта.

Обавезе из уговора

Након потписивања уговора, Корисник субвенције је дужан да:

 • делатност за коју му је одобрена субвенција у складу са поднетим захтевом са бизнис планом обавља као основну, и по том основу измирује порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности, са могућношћу привременог прекида делатности од највише 12 месеци према решењу АПР-а или другог надлежног органа,
 • омогући Националној служби праћење реализације уговорних обавеза и увид у обављање делатности и
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене

У складу са закљученим уговором Национална служба прати реализацију уговорних обавеза обављања делатности и по том основу измиривања пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање.

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати