Субвенциjа за запошљавање незапослених лица из категориjе теже запошљивих

Субвенциjа за запошљавање незапослених лица из категориjе теже запошљивих

Субвенција се одобрава послодавцима, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених лица пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавања из категорије теже запошљивих на основу Јавног позива, и то:

 • млади до 30 година старости – без завршеног средњег образовања, млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама;
 • старији од 50 година;
 • Роми;
 • особе са инвалидитетом;
 • радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
 • незапослени који се налазе на евиденцији незапослених дуже од 12 месеци и
 • жртве породичног насиља.

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС)  према месту рада лица:

 • 200.000,00 динара по лицу у првој и другој групи ЈЛС;
 • 225.000.00 динара по лицу у трећој групи ЈЛС;
 • 250.000,00 динара по лицу у четвртој групи ЈЛС и девастираним подручјима.

Уколико се запошљавају особе са инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, млади млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља висина субвенције износи:

 • 240.000,00 динара по лицу у првој и другој групи ЈЛС;
 • 270.000,00 динара по лицу у трећој групи ЈЛС;
 • 300.000,00 динара по лицу у четвртој групи ЈЛС и девастираним подручјима.

Право на доделу субвенције послодавац може остварити под условом да:

 • припада приватном сектору са статусом предузетника или правног лица код којих је удео приватног капитала у власничкој структури 100%;
 • je регистрован и није имао прекид обављања делатности најмање три месеца пре датума подношења захтева;
 • измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима и има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално осигурање);
 • последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
 • измирио је раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;
 • налази се у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи;
 • не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем, подносиоцем захтева. 

Документација за подношење захтева

 • попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу,
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР-у; уколико се делатност обавља изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) – доказ у складу са законом,
 • фотокопија одлуке о обављању делатности (само уколико послодавац обавља и друге делатности поред претежне, које нису регистроване у Агенцији за привредне регистре/решењу надлежног органа, а у којима планира субвенционисано запошљавање незапослених лица), 
 • уколико је дошло до смањења броја запослених услед остваривања права на пензију, смрти запосленог, отказа од стране запосленог и истека рада на одређено време, потребно је доставити одговарајући доказ.

Документација за закључивање уговора

Уколико се одобри субвенција приступа се закључивању уговора уз који се прилаже следећа документација:

 • доказ о заснивању радног односа на неодређено време, са пуним радним временом, у складу са законом, за лица која се запошљавају (фотокопија уговора о раду); датум заснивања радног односа мора да буде након донете одлуке о одобравању субвенције,
 • средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза,
 • потврда о пријему захтева за регистрацију менице (за правно лице),
 • фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на који ће бити пренета одобрена средства по основу субвенције,
 • фотокопија / очитана лична карта одговорног лица корисника средстава / жиранта и
 • други докази у зависности од статуса жиранта.

Обавезе из уговора

Послодавац – корисник субвенције дужан је да:

 • лица за која је остварио право на субвенцију и са којима је засновао радни однос на неодређено време са пуним радним временом, у складу са законом, задржи у радном односу, при чему Национална служба прати реализацију уговорне обавезе 12 месеци; у случају престанка радног односа са лицем за које је оствaрено право, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос са другим незапосленим са евиденције Националне службе који припада категорији теже запошљивих за коју је одређена иста висина субвенције, у складу са Јавним позивом; потребно је да то лице задржи у радном односу на неодређено време са пуним радним временом, у складу са законом, најмање до истека уговором предвиђеног рока увећаног за период у коме је извршена замена; изузетно, могуће је извршити замену лица другим незапосленим лицем које припада категорији теже запошљивих за коју је одређен већи износ субвенције од одобрене, с тим да Национална служба нема обавезу исплате разлике у висини субвенције; пре укључивања у меру/замену, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице;
 • измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, у складу са законом;
 • у току трајања уговорне обавезе не уступа лица / замену лица, за која је остварио право на субвенцију, другом послодавцу ради обављања послова под његовим надзором и руковођењем, у складу са законом;
 • задржи лица за која је остварио право на субвенцију/замену, у периоду реализације уговорне обавезе, на територији ЈЛС истог или нижег степена развијености од ЈЛС на којој је остварио право на субвенцију;
 • омогући Националној служби праћење реализације уговорне обавезе и увид у обављање делатности;
 • достави Националној служби доказe о реализацији уговорне обавезе;
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

..

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати