Спремач/спремачица просторијама у којима се пружају здравствене услуге

Назад
Спремач/спремачица просторијама у којима се пружају здравствене услуге

Спремач/спремачица просторијама у којима се пружају здравствене услуге

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

Здравство и фармација - Нови Сад;

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 

ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Хајдук Вељкова 10

Дел. бр: 3054-2

Датум: 20.06.2024. године

 

На основу Одлуке в.д. директора Института број 3054-1 од 20.06.2024. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

                       О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време до 3 месеца, са пробним радом до 1 месецa, са пуним радним временом:

Један (1) извршилац: Спремач/спремачица просторијама у којима се пружају здравствене услуге I  у Одсеку одржавања хигијене и вешераја у Одељењу за техничке и друге сличне послове  

 Опис посла: у складу са правилником о орагнизацији и систематизацији послова Института

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

Да поседује завршену основну школу 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној основној школи

-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6 месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

  • личну карту на увид
  • уредан санитарни налаз што доказује санитарном књижицом
  • лекарско уверење о општој здравственој способности 
  • положен испит о стицању основних знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести (хигијенски минимум)
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)
  • доказ о имунизацији Хепатитис Б

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Оглас објавити на интернет страници Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

    Проф. др Јелена Антић

 

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

21.06.2024. - 28.06.2024.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Нови Сад;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Основна школа

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Основна школа

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати