Техничар одржавања одеће

Назад

Техничар одржавања одеће

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti ‚‚Gornja Toponica‚‚

Здравство и фармација - Ниш;

          Република Србија                                                     

         СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

    ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

         "ГОРЊА ТОПОНИЦА"

             Број: 03-2640/2 

            02.04.2024. године

             Горња Топоница, Ниш

 

На основу члана 37., став 1. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 96/2019 и 58/2020- Анекс I), Кадровског плана за Болницу за 2022. годину, број: 112-01-64/2022-02 од 21.02.2022. године и Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр. 03-2640/1 од 02.04.2024. године, а на основу овлашћења из чл. 22. Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница", Ниш, в.д. директора специјалне болнице расписује 

                                                                                           Ј А В Н И  О Г Л А С

                             за пријем у радни однос на одређено време, због повећаног обима посла,

                                                                           најдуже до 31.05.2024. године, 

                                                                                                     за послове

 

             - Техничар одржавања одеће - 1 извршилац.

 

            Опис послова: 

            "Врши пријем, разврставање и стављање веша на прање. Припрема и рукује средствима за прање. Одговоран је за правилно руковање машинама за прање, цеђење, сушење и пеглање, простире и скупља веш, врши дистрибуцију веша, а по потреби и транспорт. Одржава хигијену машина и радних просторија. Спроводи програме радне и окупационе терапије пацијената у сарадњи и координацији са надлежним запосленима који су одговорни за спровођење психосоциорехабилитационог третмана пацијената. Дужи се основним средствима која користи при раду, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. Непосредно је одговоран пословођи Перионице."

 Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Болнице бр. 03-3918/1 од 11.06.2021. године, бр. 03-4528/1 од 06.07.2021. годинe, бр. 03-6560/1 од 27.09.2021. године, бр. 03-7056/2 од 22.10.2021. године, бр. 03-1496/2 од 15.03.2022. године, бр. 03-4023/2 од 14.06.2022. године, бр. 03-6358/2 од 31.08.2022. године, бр. 03-7715/2 од 07.11.2022., бр. 03-1438/2 од 28.02.2023. године, бр. 03-3895/2 од 07.06.2023. године, бр. 03- 5996/2 од 29.08.2023. године и бр. 03-8932/2 од 28.12.2023. године који се односе на стручну спрему /образовање:  

–  основно образовање.

 Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

- Сведочанства о завршеној основној школи;

- извода из матичне књиге рођених;

- уверења о држављанству;

- фотокопију/очитану личну карту;

-потпуну личну и радну биографију са адресом и контакт телефоном.

 

За наведено радно место предвиђен је пробни рад у трајању од 1 месеца.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.        

Оглас се објављује на wеб сајту Министарства здравља РС као и на wеб сајту и огласној табли Болнице.

Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница", Ниш, WWW.toponica.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

 

                                                               В.Д. ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ  БОЛНИЦЕ

                                                                   _______________________       

                                                                                  Др Милан Станојковић

 

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

02.04.2024. - 10.04.2024.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Ниш;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Средња школа - II степен (2 година)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - II степен (2 година)

Напомена:

Пробни рад у трајању од 1 месеца.

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати